Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
 • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
REACH Zavádění systému REACH
Zavádění systému REACH

Nové stránky

 

 

Legislativa REACH – management chemických látek

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenství šité na míru v oblasti legislativy REACH, ale i v oblasti managementu chemických látek v podniku, který se týká kromě používaných látek a směsí také komunikace v dodavatelském řetězci a dopadů chemické legislativy na jednotlivé předměty a produkty…

Máte otázky? Kontaktuje nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz.

Vstupní hodnocení závazků podniku se soustřeďuje především na následující oblasti:

 • ANALÝZA STAVU Stanovení povinností podniku na základě zjištění činností, dodavatelsko-odběratelských vztahů, použití látek a směsí
 • IDENTIFIKACE POVINNOSTÍ Určení postavení podniku ve vztahu k chemické legislativě
 • REACH IDENTIFIKACE NEDOSTATKŮ Rozpoznání nesouladu s požadavky legislativy umožňuje určit slabá místa a oblasti vyžadující okamžitou pozornost
 • DOPORUČENÍ Návrh řešení a postupů, které je potřeba zavést
REACH + CLP SCREENING podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně a doplnění směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES a související národní legislativy.

REACH SCREENING
Obsahová náplň:
 1. Chemické látky, směsi, suroviny a předměty (z podkladů dodaných zákazníkem také bezpečnostní listy, rozhovory a doplňující dokumentace)
 2. Postavení podniku v dodavatelském řetězci a v rámci chemické legislativy:
  • Dostupnost a správnost základní dokumentace – bezpečnostní listy, expoziční scénáře, interní dokumentace;
  • Registrace, notifikace, autorizace;
  • Určení odpovědnosti a systémové zabezpečení v podniku;
  • Dodavatelé a plnění povinností;
  • Požadavky odběratelů.
 3. Identifikace jednotlivých chemických látek na základě jejich vlastností získaných z dostupných podkladů a vyhledávání údajů z dalších informačních zdrojů – databází.  Identifikace předmětů, u kterých existuje souvislost s požadavky chemické legislativy.
 4. Kategorizace chemických látek: SVHC, omezení, klasifikace, povolování.
 5. Posouzení povinností při výrobě a dovozu předmětů, které obsahují látky s cíleným uvolňováním nebo látky vzbuzující mimořádné obavy.

Nařízení REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals
REACH je nařízením Evropské unie o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemických látek. Nabylo účinnost 1.června 2007 a nahradilo řadu evropských směrnic a nařízení jedním systémem.

Cíle nařízení REACH:

 • Zabezpečit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí v důsledku použití chemických látek
 • Zaměřit se na nesení odpovědnosti za pochopení a řízení rizik spojených s užíváním chemikálií (lidé, kteří umisťují chemikálie na trh – výrobci a dovozci)
 • Povolit volný pohyb látek na trhu EU
 • Podpořit inovace a konkurenceschopnost chemického průmyslu v EU
 • Využívat alternativní metody na posuzování nebezpečných vlastností látek (např. pomocí kvantitativních vztahů mezi strukturou a biologickou aktivitou – metoda QSAR)

Rozsah a výjimky:
REACH se vztahuje na látky vyráběné nebo dováždené do EU v množství větším než 1 tuna ročně. Všeobecně platí, že se vztahuje na všechny jednotlivé chemické látky samotné, ve směsích anebo v předmětech (pokud je látka určená k uvolňování během běžných a rozumě předvídatelných podmínek použití předmětu).

Některé látky jsou vysloveně vyloučené:

 • Radioaktivní látky
 • Látky pod celním dohledem
 • Přeprava látek
 • Neizolované meziprodukty
 • Odpad
 • Některé přirozeně se vyskytující, málo nebezpečné látky

Některé látky, na které se vztahují zvláštní právní předpisy, přizpůsobily ustanovení, včetně:

 • Lidské a veterinární léčiva
 • Potraviny a do nich přidávané látky
 • Směsi na ochranu rostlin a biocidy

Další látky mají přizpůsobená ustanovení v rámci nařízení REACH, pokud se používají za stanovených podmínek:

 • Izolované meziprodukty
 • Látky používané pro výzkum a vývoj

V rámci plnění nařízení REACH nabízíme:

 • vypracování přeregistrační dokumentace v REACH-IT;
 • vypracování registrační dokumentace REACH – IUCLID 6;
 • hodnocení chemické bezpečnosti a zprávy o chemické bezpečnosti;
 • předložení dokumentace ECHA;
 • zastupování ve fóru pro výměnu informací o látkách (SIEF);
 • REACH autorizace;
 • kontaktování dodavatelů a následných uživatelů;
 • management předmětů.

Pracovníci Ekotoxikologického centra mají praktické zkušenosti získané při plnění požadavků chemické legislativy pro širokou škálu společností z různých průmyslových odvětví – výrobců, dovozců i následných uživatelů.
Kontakty: e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; Tel: +420 513 035 888; skype: ekotox_brno

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification