Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
REACH Registrace
REACH registrace

Nové stránky

 

 

REACH registrace látek

Ekotoxikologické centrum CZ Vám poskytne odborné služby pro oblast legislativy REACH - příprava a realizace registrace, zastupování v SIEF, třetí strana, výhradní zástupce, zpracování registrační dokumentace - IUCLID, Chesar, outsourcing ...
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz; Tel: +420 513 035 888 ; skype: ekotox_brno


Registrovat chemické látky musí podle nařízení REACH:

• výrobce nebo dovozce (EU) látek jako takových nebo ve směsi,

• výrobce nebo dovozce (EU) předmětů splňujících kritéria vysvětlené v Pokynech ohledně požadavků na látky v předmětech,

• „výhradní zástupce" se sídlem v EU a jmenovaným výrobcem, formulátorem nebo výrobcem předmětu se sídlem mimo EU za účelem plnění registračních povinností dovozce.

Registrace se týká látek jako takových, látek ve směsích a v určitých případech také látek v předmětech. Chemické látky, které už podléhají jiným právním předpisům, jako jsou léčiva nebo radioaktivní látky, jsou z požadavků nařízení REACH částečně či zcela vyňaty.

Nařízení REACH je založeno na tom, že průmysl by měl vyrábět, dovážet, používat a uvádět na trh látky takovým způsobem, který na základě rozumných předvídatelných podmínek zabezpečí, že tyto látky nemají nepříznivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Aby bylo možné toto zabezpečit, musí výrobci a dovozci vytvořit souhrn údajů o látkách a posoudit, jak je možné regulovat rizika jejich dopadu na lidské zdraví a životní prostředí aplikováním vhodných opatření řízení rizik.

Aby bylo možné doložit splnění těchto povinností, požaduje nařízení REACH i z důvodů transparentnosti od výrobců a dovozců, aby při registraci předložili Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) následující materiály:

1. technické materiály, včetně údajů o látce;

2.v případě látek s množstvím větším než 10 tun za rok na jednoho registrujícího i zprávu o chemické bezpečnosti, která hodnotí, jak je možné regulovat rizika dopadu na lidské zdraví a životní prostředí;

Registrace je založena na principu „jedna látka, jedna registrace". To znamená, že výrobci a dovozci téže látky musí předložit svou registraci společně. Poskytnuté analytické a spektrální informace by měly být konzistentní a dostačující k potvrzení identity látky.

Za registraci látky je obvykle účtován poplatek.

Látky, které podléhají registraci podle nařízení REACH


Na látky, které se vyrábí a dováží v objemu minimálně 1 tuna za rok na jednoho výrobce/dovozce, se vztahují povinnosti registrace. Týkají se látek v předmětech, pokud je látka určená k uvolnění za normálních nebo rozumně zdůvodnitelných a předvídatelných podmínek jejího používání a na základě žádosti Evropské agentury pro chemické látky.

Látky vyňaté z registrační povinnosti

Některé látky jsou úplně vyňaty z nařízení REACH, a tedy i z registrační povinnosti: látky spadající pod celní dohled, radioaktivní látky, neizolované meziprodukty, látky používané v zájmu obrany a látky, pro které platí národní výjimky. Kromě toho je vyňatý také odpad, protože v pojetí REACH to není látka, směs ani předmět.

Ostatní látky jsou vyňaty z registrační povinnosti pouze tehdy, pokud se jich týká jiná ekvivalentní legislativa (látky používané v léčivých přípravcích, v potravinách nebo v krmivech). Kromě toho jsou z registrační povinnosti vyňaty určité identifikované látky nebo kategorie látek a látky z určitých identifikovaných procesů – ty jsou považovány za látky, které představují minimální riziko vlivu na lidské zdraví a životní prostředí nebo se jejich registrace považuje za neužitečnou nebo nepotřebnou. V současnosti jsou z registrační povinnosti vyňaty také polymery, ale navzdory tomu může být po výrobcích a dovozcích polymerů požadováno, aby registrovali monomery nebo jiné látky používané na výrobu polymerů. Z registrace jsou vyňaty i recyklované nebo obnovené látky, které už jsou registrovány nebo jsou znovu dovezené.

Látky považované za registrované podl nařízení REACH

Některé látky nebo jejich použití je možné považovat za registrované a proto se u těchto látek na uvedené účely použití nevyžaduje registrace. Týká se to:

1. aktivních látek v biocidních přípravcích,

2. aktivních látek v přípravcích na ochranu plodin,

3. látek označovaných jako nové látky v předchozím systému (Směrnice 67/548/EHS) při určitém množství.

Informace předložené pro tyto látky jsou rovnocenné údajům z registračních materiálů. Jejich zapracováním do databází byla pověřena Evropská agentura pro chemické látky.

Látky mající přizpůsobená ustanovení

Látkám a izolovaným meziproduktům vyrobeným nebo dovezeným za účelem výzkumu a vývoje se přizpůsobila ustanovení legislativy REACH, včetně registrace, a to pokud se používají za stanovených podmínek.

Identifikace chemické látky

Přesná identifikace látky je základem většiny procesů podle nařízení REACH, CLP a nařízení o biocidních přípravcích. Umožňuje účinnou a správnou přípravu společných registrací podle nařízení REACH a zabezpečuje, že údaje z testů jsou vhodné pro látku registrovanou podle nařízení REACH. Výsledkem je podrobné posouzení nebezpečnosti a rizik registrované látky.

Správná identifikace látky také umožňuje:

• společné využívání informací s cílem omezení zbytečných nákladů a testování na zvířatech;

• používání údajů z testů různých společností a podobný postup v rámci skupiny látek;

• posouzení, zda je látka zahrnuta do autorizačního seznamu, seznamu omezení nebo zda má harmonizovanou klasifikaci a označení.

Identita látky je obvykle charakterizována těmito údaji:

• chemickým názvem, například benzen;

• číslem, například EC číslo 200-753-7;

• chemickým složením, například > 99 % benzenu a <1 % toluenu.  Složení se určí chemickou analýzou.

Registrační dokumentace

Společnosti jsou odpovědné za shromažďování informací o vlastnostech a použitích látek, které vyrábí nebo dováží v množství větším než jedna tuna za rok. Rovněž musí posoudit nebezpečnost a potenciální rizika, která daná látka představuje.

Údaje se oznamují agentuře ECHA prostřednictvím registrační dokumentace obsahující informace o nebezpečnosti a případně i o posouzení rizik, kterámohou používání této látky představovat, a o tom, jak by se tato rizika měla kontrolovat.

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odborné služby pro oblast legislativy REACH - příprava a realizace registrace, zastupování v SIEF, třetí strana, výhradní zástupce, zpracování registrační dokumentace - IUCLID, Chesar, outsourcing ...
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz; Tel: +420 513 035 888 ; skype: ekotox_brno


Návštěvníci této stránky se také zajímali o články:

Nařízení REACH

Předregistrace

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification