Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
REACH Následný uživatel
Následný uživatel podle nařízení REACH

Nové stránky

 

 

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odborné služby pro oblast legislativy REACH - příprava a realizace registrace, zastupování v SIEF, třetí strana, výhradní zástupce, zpracování registrační dokumentace - IUCLID, Chesar, outsourcing ...
Tel: +420 513 035 888 ; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno

Definice následného uživatele:
Podle nařízení REACH (článek 3 odst. 13) je „následným uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou ve směsi při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel.
Za následného uživatele se považuje rovněž zpětný dovozce osvobozený podle čl. 2 odst. 7 písm. c).

Role a povinnosti následného uživatele souvisejí s identifikací typu následného uživatele:

• Formulátor směsí;
• Průmyslový koncový uživatel látek jako takových nebo ve směsích;
• Průmyslový koncový uživatel látek jako takových nebo ve směsích;
• Výrobce předmětu;
• Plnírna.

Další účastníci považovaní za následné uživatele
• Dovozce látek v případě, kdy dodavatel jmenoval výhradního zástupce;
• Zpětný dovozce látek.

Podle nařízení REACH je na výrobcích, dovozcích a následných uživatelích, aby zajistili, že vyrábějí a používají chemické látky způsobem, který nepůsobí nepříznivě na zdraví nebo životní prostředí. K dosažení tohoto cíle je důležitá komunikace v dodavatelském řetězci mezi žadateli o registraci a následnými uživateli.

Hlavní povinnosti následných uživatelů (podle Pokynů ECHA):
1.    Zabezpečit, aby používal látky nebo směsi podle pokynů uvedených v bezpečnostním listu (BL) a expozičních scénářích (ES), které jsou připojeny k BL. V případě, že vaše použití není zahrnuto v ES, musíte kontaktovat dodavatele, aby zahrnul také váš způsob použití do ES, nebo musíte vypracovat svoji zprávu o chemické bezpečnosti.
2.    Kontaktovat dodavatele, pokud zjistil informace o nebezpečných vlastnostech látky/směsi nebo pokud opatření pro řízení rizik nejsou dostatečná
3.    Poskytnout svým odběratelům informace

a.    o nebezpečích, o bezpečných podmínkách použití a vhodných opatřeních pro řízení rizik
b.    o tom, zda se ve vašich výrobcích vyskytují látky zařazené do kandidátského seznamukoncentraci více než 0,1 hm.%

Ten, kdo používá chemické látky při odborné činnosti (následný uživatel), by měl informovat svého dodavatele o svém použití látky nebo směsi, pokud chce mít toto použití obsažené v posouzení chemické bezpečnosti registrujícího. Druhou alternativou je, že následný uživatel může provést posouzení později a plnit si tak povinnosti sám.

Pokud by následný uživatel chtěl, aby dodavatel zahrnul jeho použití, musí komunikovat s dodavatelem, a to písemně do určeného termínu. Pro registrační termín 31.5.2018 je tato možnost do 31.5.2017.

Proč je informace o Vašem použití tak důležitá?
Nařízení REACH vyžadujeod dovozců a výrobců nebezpečných látek vypracování Zprávy o chemické bezpečnosti a Expozičních scénářů, ve kterých popisují podmínky potřebné pro řízení rizika (risk management measures) během použití chemické látky. Expoziční scénáře jsou přílohou bezpečnostního listu a obsahují bezpečnostní instrukce s ohledem na použití chemické látky, které jsou předmětem komunikace mezi dodavatelem a následným uživatelem po registraci.

Následný uživatel, který dostane takový rozšířený bezpečnostní list, je povinen implementovat podmínky a opatření pro řízení rizik, které jsou v něm uvedeny a tké poskytnout tuto informaci v rámci dodavatelského řetězce směrem dolů (pokud je to relevantní).

V případě, že následný uživatel není schopen implementovat opatření pro řízení rizik nebo je nepovažuje za vhodné, má na výběr z několika možností:

  1. Posoudit a zdokumentovat, že podmínky použití, které jsou už implementovány, jsou stejně vhodné jako opatření požadovaná v ES. (inspekce může chtít vidět dokumentaci a posouzení).
  2. Připravit vlastní Zprávu o chemické bezpečnosti, přičemž zpráva musí být k dispozici na žádost inspekce a Evropské chemické agentuře musí oznámit, že bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti následným uživatelem.
  3. změnit dodavatele, který bude mít vhodnější ES.

Následný uživatel nemusí čekat, až dostane BL po registraci látky, ale může aktivně sledovat a mapovat situaci s ohledem na jeho použití v relevantních průmyslových svazích (mohou mít připraveny všeobecné podmínky pro více typů použití a komunikovat s dodavatelem s ohledem na zahrnutí jeho použití do registrační dkumentace.

 

V případě poskytnutí údajů o použití musí následný uživatel poskytnout dostatečné a relevantní informace, které by měly zahrnovat např.: všeobecné typy technických procesů a produktů, ve kterých se látka používá, dobu trvání a frekvenci používání, odhad používaného množství látky za den a bezpečnostní opatření, která jsou již na pracovišti zavedena.

Následní uživatelé a opatření na omezení rizik

Zákonné požadavky týkající se souladu následného uživatele s informacemi, které obdrží od dodavatele podle článku 37 odst. 5:
Každý následný uživatel určí, uplatňuje a případně doporučuje vhodná opatření k náležitému omezení rizik identifikovaných:

 

  • v bezpečnostních listech, které mu byly poskytnuty;
  • ve svém vlastním posouzení chemické bezpečnosti;
  • v jakýchkoli  informacích o opatřeních k řízení rizik, které mu byly poskytnuty v souladu s článkem 32.


Kontrola bezpečnostních listů

Bezpečnostní list by měl poskytovat souhrnné informace o látce či směsi pro použití v regulačních rámcích kontroly chemických látek na pracovišti. 
Zaměstnavatelé a zaměstnanci jej používají jako zdroj informací o nebezpečnosti, včetně nebezpečnosti pro životní prostředí, jakož i k získání pokynů pro bezpečné zacházení. Bezpečnostní list se týká výrobku a obvykle (v případě neexistence příslušného připojeného scénáře/scénářů expozice) není s to poskytnout specifické informace relevantní pro jakékoli pracoviště, kde může být výrobek v konečné fázi použit, ačkoli v případě, že výrobky mají specializovaná konečná použití, mohou být informace obsažené v bezpečnostním listu více zaměřeny na konkrétní pracoviště.

 

Tyto informace tedy zaměstnavateli umožňují

  • vypracovat aktivní program opatření k zajištění ochrany zaměstnanců včetně školení, která jsou specifická pro každé jednotlivé pracoviště; a
  • zvážit případná opatření, která mohou být nezbytná k zajištění ochrany životního prostředí.

 


V případě existence dodavatelského řetězce se požadavky nařízení REACH týkající se poskytování bezpečnostních listů vztahují na každou fázi dodavatelského řetězce.
Původní odpovědnost za sestavování bezpečnostních listů připadá výrobci, dovozci nebo výhradnímu zástupci, kteří by měli v mezích možností předvídat použití připadající v úvahu pro danou látku nebo směs.
Další účastníci ve směru dodavatelského řetězce by rovněž měli poskytovat bezpečnostní listy na základě informací – jejichž správnost zkontrolují a které doplní –poskytnutých jejich dodavateli s cílem uspokojit konkrétní potřeby svých zákazníků. Ve všech případech nesou dodavatelé látky nebo směsi, pro niž je požadováno sestavení bezpečnostního listu, odpovědnost za jeho obsah, a to i v případě, kdy bezpečnostní list sami nesestavili. V takových případech jsou pro ně informace poskytnuté jejich dodavateli užitečným a relevantním zdrojem informací při sestavování jejich vlastních bezpečnostních listů. 
Zůstávají nicméně odpovědní za přesnost informací uvedených v bezpečnostních listech, které poskytují (to se vztahuje rovněž na bezpečnostní listy poskytované v jiných jazycích než v jazyce, ve kterém byly původně vyhotoveny).

Termín 1. června 2017 je důležitým datem pro kontrolu a revizi bezpečnostních listů. Po tomto termínu musí být všechny směsi označované jen podle nařízení CLP a tak bezpečnostní listy musí odpovídat aktuálnímu stavu legislativy.

V bezpečnostním listu se od 1.6.2015 uvádí klasifikace chemických látek a směsí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) v platném znění. Pokud byla směs již klasifikovaná, označená a balená v souladu s DPD, a uvedená na trh ( "vyskladněná") před 1. červnem 2015, není potřeba měnit označení a balení. Tato výjimka platí do 1. června 2017.

Od 1.6.2015 také platí nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), které upravuje formát bezpečnostního listu. Veškeré bezpečnostní listy musí být v souladu s tímto nařízením rovněž od 1. června 2017.

Dalším důvodem pro revizi existujícich BL je novela nařízení CLP - přizpůsobení vědecko-technickému pokroku č. 918/2016/EU z 19.5.2016, které kromě jiného mění znění některých vět o nebezpečnosti (H-vět) a pokynů pro bezpečné zachádzení (P- vět). Toto nařízení už nabylo účinnosti a je nutné je použít nejpozději od 1.2.2018.

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí kapacity pro plnění požadavků na klasifikaci chemických látek a směsí / úpravu a revizi BL podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) a ve shodě s nařízením REACH. 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification