Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 

PageRank ikona zdarma

REACH
Nařízení REACH

Nové stránky

 

 

Evropská chemická legislativa - nařízení REACH - má dopady na podnikání pro širokou škálu podniků, které vyrábějí, dovážejí, používají chemické látky, chemické směsi, vyrábějí nebo dovážejí výrobky, které spadají pod tuto legislativu. Podniky v České republice, stejně jako podniky v celé Evropské Unii, musí plnit nová pravidla používání chemických látek ve smyslu evropské chemické legislativy - nařízení REACH.

Nařízení REACH znamená povinnou registraci všech chemických látek na trhu EU (až na výjimky), ať už se týká dovozu či výroby, hodnocení látek, přičemž většina povinností přechází na ramena soukromého sektoru a autorizaci, pro velmi nebezpečné látky (látky vzbuzující vážné obavy).

Nepřehlédněte:

Podle nařízení REACH jsou z registrace vyňaty například léčiva, radioaktivní materiály, odpady atd., ale je nutné upozornit, že podle definice je chemickou látkou "chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem". To znamená, že mnohé směsné chemické látky dosud považovány například za odpad, jsou fakticky také chemické látky ve smyslu nařízení REACH, pokud se používají pro další produkci nebo zpracování a nejsou předmětem zneškodnění. V takovém případě se na ně také vztahuje povinnost registrace.

Rozsah správních deliktů a pořádkových pokut upravuje v České republice Zákon 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a Zákon 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony; (chemický zákon).

Pokud chce firma bez problémů pokračovat ve své podnikatelské činnosti musí povinnosti nařízení REACH znát a dodržovat její pravidla. Nová pravidla však nepředstavují požadavky jen na podnik jako takový, ale i na chování v dodavatelském řetězci. Tedy i vyžadování správné a aktuální informace od svých dodavatelů, stejně také poskytování informací svým odběratelům av některých případech i konečným spotřebitelům.

Takže pokud dosud jsme rozdělovali firmy na ty "chemické" a ostatní, dnes se nařízení REACH týká téměř každé společnosti. Například strojírenské, stavební či potravinářské firmy mohou dovážet chemické směsi sami a v tom případě jsou dovozci a pokud tento dovoz do Evropské Unie je vyšší než 1 tuna za rok, je třeba látky obsažené v těchto přípravcích zaregistrovať. Pokud pro potřeby podniku chemické látky a směsi dováží jiná firma, je třeba ověřit, zda plní povinnosti nařízení REACH a bude tak moci plynule plnit dodávky i v následujícím období (pe termínu REACH 2018). Při dovozu ze zemí v rámci Evropské Unie není třeba látky registrovat, ale je nutné zajistit, aby bezpečnostní list byl aktuální a v českém jazyce.

Nařízení REACH také zavádí poprvé kategorii takzvaných "následných uživatelů". Následný uživatel je fyzická nebo právnická osoba lokalizována ve Společenství jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou, nebo v směsi při své průmyslové nebo profesionální činnosti.
Distributor nebo spotřebitel není následným uživatelem.

Nařízení REACH výrazně posiluje tlak na dostupnost informací o vlastnostech chemických látek vzhledem k jejich potenciálním environmentálním a zdravotním rizikům. Základním dokumentem v obchodním řetězci je bezpečnostní list a s ním v případě rozšířených bezpečnostních listů scénáře expozice, které se v praxi již objevují a v průběhu příštího období po registračním termínu v roce 2018 se stanou standartem pro směsi, které mají nebezpečné vlastnosti a byly registrovány pro roční objemy nad 10 tun.

Aktuálně se podnikatelských subjektů tedy týká:
•    oddálena předregistrace (do 31.5.2017);
•    nahlášení určeného použití následnými uživateli (do 31.5.2017);
•    registrace látek v rozmezí od 1 to 100 tun ročně (do 31.5.2018).

Oddálena předregistrace
1. červen 2008 až 1. prosinec 2008 - bylo období určené pro předběžnou registraci všech phase-in látek, které umožňovalo podnikům využít přechodná období pro registraci chemických látek.
Za určitých podmínek (uvedených v článku 28 Nařízení REACH) mohou podniky předběžně registrovat do 31.5.2017.

Nahlášení určeného použití následnými uživateli
Tímto mechanismem následní uživatelé mají možnost informovat dodavatele o specifickém použití látek a tak umožnit žadatelům subjektům zahrnout tyto informace do posouzení chemické bezpečnosti as tím spojeným vypracováním expozičních scénářů. Tato informace má být písemnou formou a pokud možno má reflektovat kategorizaci uvedenou v příslušném řídícím pokynu (Pokyny o požadavcích na informace a posouzení chemické bezpečnosti).
Tento termín je důležitý pro následné uživatele, protože pokud jejich použití nebude zahrnuto v příslušné Zprávě o chemické bezpečnosti as tím souvisejícími scénář expozice, bude tuto dokumentaci muset na své náklady zajistit uživatel.

REACH Registrace
Registrace se týká látek samotných, látek ve směsích a v určitých případech také látek v předmětech. Chemické látky, jež jsou regulovány jinými právními předpisy, například léčivé přípravky nebo radioaktivní látky, jsou z požadavků nařízení REACH částečně či zcela vyňaty.
Podle nařízení REACH je registrace založena na principu „jedna látka, jedna registrace". To znamená, že výrobci a dovozci téže látky musí předložit svou registraci společně. Poskytnuté analytické informace a informace o spektrálních charakteristikách by měly být konzistentní a dostačující k potvrzení identity látky.
Za registraci látky je obvykle účtován poplatek.

Povolování (Autorizace) - Látky vzbuzující mimořádné obavy
Použití velmi nebezpečných látek bude omezené s cílem využití alternativ, tam kde je to možné a ekonomicky a technicky proveditelné. Tento process se nazývá povolování.
Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), budou muset absolvovat proces povolování podle nových právních předpisů. Tyto látky mohou potenciálně získat toto povolení, nebo mohou získat pouze povolení pro omezené použití.

Látky s následujícími nebezpečnými vlastnostmi mohou být identifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC):
* látky splňující kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B podle směrnice komise (ES) č. 1272/2008 (látky CMR),
* látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle nařízení REACH (příloha XIII),
* individuálně posouzené látky, pro něž existují vědecké důkazy možných závažných účinků, jež vzbuzují stejné obavy jako látky CMR nebo PBT/vPvB.

Po dvoufázovém regulačním postupu mohou být látky vzbuzující mimořádné obavy zařazeny na seznamu látek podléhajících povolení a mohou se stát předmětem povolování. Tyto látky není možné uvést na trh nebo používat po stanoveném datu, pokud není pro jejich specifické použití uděleno povolení nebo pokud není použití osvobozeno od procesu povolování.

Výrobci, dovozci nebo následní uživatelé látky uvedené na seznamu látek podléhajících povolení mohou požádat o povolení.

Předměty a REACH - jak získat informace?
Článek 33 zavazuje dodavatele výrobků zjistit, zda a v jaké koncentraci se nacházejí látky z Kandidátského seznamu ve výrobcích.
Předpokládá se, že výrobci vědí, z čeho jsou složeny jejich výrobky. To však nutně neznamená, že vědí podrobné složení látek a přípravků ve výrobcích, které prodávají. VC obsahují informace o přítomnosti látek, které jsou již klasifikovány jako nebezpečné, avšak často nejsou uvedeny přesné koncentrace látek.
Relevantní informace může získat prostřednictvím komunikace v dodavatelském řetězci směrem nahoru i dolů.
Dalším krokem dodavatele výrobků je povinnost informovat příjemce pokud výrobky obsahují látky z kandidátského seznamu nad 0,1% w / w.

Článek 33.2 stanoví, že každý dodavatel předmětu obsahujícího látku z kandidátského seznamu poskytne na požádání spotřebiteli dostatečné informace, které jsou dostupné dodavateli, aby se umožnilo bezpečné používání výrobku zdarma do 45 dnů od obdržení žádosti.

Každý podnik by měl urychleně vyhodnotit své postavení v rámci nové chemické legislativy, určit priority a postup, přičemž aktuální termíny je třeba plnit a současně se připravovat na další, které přibudou v souvislosti s postupem registrace, zaváděním autorizace, či změnou legislativy v oblasti klasifikace, označování a balení.

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odborné služby pro oblast nařízení REACH - příprava a realizace registrace, zastupování v SIEF, třetí strana, výhradní zástupce, zpracování registrační dokumentace - IUCLID, Chesar, outsourcing ...
Tel: +420 513 035 888 ; skype: ekotox_brno; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz


Registrace

Povolování

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification