Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Povolování

REACH Povolování

V případě Vašeho zájmu na provedení povolení pro Vaše chemické látky kontaktujte nás na našich telefonních číslech nebo e-mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

  • Povolení se týká látek uvedených na Seznamu látek podléhajících povolení (Autorizační seznam). Jedná se v podstatě o úplný zákaz použití chemické látky až na ta použití, která byla povolena. Rozhodnutí o povolení (autorizaci) vydává Evropská komise.
  • Proces autorizace vyžaduje vypracování a podání dokumentace potvrzující, že použití je bezpečné, nebo že momentálně není možná náhrada. Na podání dokumentace jsou určeny vždy konkrétní termíny, stejně jako na ukončení možnosti použití.

Výrobci, dovozci nebo následní uživatelé mohou požádat o autorizaci pro uvádění na trh nebo používání látky ze Seznamu látek podléhajících povolení.

Povolení je uděleno, když žadatel prokáže, že riziko vyplývající z používání látky je přiměřeně kontrolované. Pokud ne, povolení je ještě možné udělit, pokud prokáže, že socioekonomický přínos z používání látky převyšuje rizika a že neexistují vhodné alternativní náhrady nebo technologie.

Žádost bude obsahovat zprávu o chemické bezpečnosti, analýzu možných alternativ a plán na náhradu látky, pokud existují vhodné alternativy. Může zahrnovat i socioekonomickou analýzu.

Po přijetí žádosti a zaplacení poplatku zpracuje Výbor pro hodnocení rizik (RAC) a Výbor pro socioekonomické analýzy (SEAC) agentury ECHA k této žádosti stanoviska. V první řadě zkontrolují, zda žádost splňuje požadavky na informace podle nařízení REACH (článek 62). Pokud nesplňuje, výbory mohou požádat o doplnění informací.

Povolování je opatření řízení rizik chemických látek. Jejím cílem je ochrana zdraví a životního prostředí před látkami s *CMR, *PBT, *vPvB vlastnostmi a látkami, pro které existují vědecké důkazy, že pravděpodobně mají závažné účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Tyto látky by měly být nahrazeny méně nebezpečnými látkami.

*CMR (látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci) – látky, které splňují kritéria pro klasifikaci do kategorie 1A a 1B podle nařízení 1272/2008/ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:01:31967L0548:CS:PDF

*PBT (látky perzistentní, bioakumulativní a toxické) nebo vPvB (látky velmi perzistentní a velmi bioakumulativní) – látky, které splňují kritéria uvedené v příloze XIII Nařízení REACH
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:069:0007:0012:CS:PDF

*Látky, pro které existují vědecké důkazy, že pravděpodobně mají závažné účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, které vyvolávají stejnou úroveň obav jako látky jmenované (např. látky s vlastnostmi endokrinních disruptorů (hormonálně aktivních látek) nebo látky s perzistentními, bioakumulativními a toxickými vlastnostmi, nebo velmi perzistentními a velmi bioakumulativními vlastnostmi, které nesplňují kritéria v příloze XIII Nařízení REACH)

Proces povolování se sestává ze čtyř kroků:

1.krok: Identifikace látky vzbuzující velmi velké obavy – SVHC, hlavně látek CMR, PBT, vPvB, probíhá v souladu s nařízením REACH. Dokumentaci podle Přílohy XV REACHe (http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13638/svhc_en.pdf) předkládají kompetentní orgány členských států a ECHA. Před předložením návrhu členské státy potvrdí zájem předložit tento návrh a příslušná látka se dostane do „Registru záměrů“. Připravená dokumentace podle Přílohy XV REACH se předkládají pro veřejné připomínkování, které schválí Kandidátský seznam.

2.krok: Prioritizace 
Na seznam látek podléhajících povolení (Autorizační seznam) ECHA vybírá právě látky z Kandidátského seznamu. Výběru předchází veřejné připomínkování, na základě kterého se tyto látky zahrnují do Seznamu látek podléhajících povolení. Seznam látek podléhajících povolení určí použití látky a datum zákazu „sunset date“, od kterého není možné látku používat bez autorizace.

3.krok: Žádost o povolení
Žádost předkládá podnikatel na základě legislativních předpisů agentuře ECHA. Měla by obsahovat:

 

  • zprávu o chemické bezpečnosti, pokud již nebyla předložena v rámci registrace a
  • analýzu nahraditelných látek a technologií

4.krok: Udělení povolení

Povolení udělí Komise, žadatel musí prokázat:

  • riziko z použití látky je přiměřené a dostatečně omezené, nebo
  • i když riziko není dostatečně omezeno, socioekonomické (http://echa.europa.eu/cs/support/socio-economic-analysis-in-reach) výhody převyšují riziko z použití látky a není dostupná vhodná náhrada látky nebo technologie. Na základě toho se udělí/neudělí autorizace.

Následný uživatel může použít látku pouze v souladu s udělenou autorizací, látku musí odebírat od společnosti, které bylo uděleno povolení, dodržet podmínky povolení a oznámit ECHA, že používá takovou látku. Může také žádat o udělení povolení pro své použití.

Autorizace je relativně zdlouhavý proces a vyžaduje dostatek času na rozhodování o jednotlivých otázkách komunikace, spolupráce, sdílení informací…

Neváhejte nás kontaktovat: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Kandidátský seznamSeznam látek podléhajících povolení
Látky vzbuzující mimořádné obavy

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification