Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Registrace chemických látek

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odborné služby pro oblast nařízení REACH - příprava a realizace registrace, zastupování v SIEF, třetí strana, výhradní zástupce, zpracování registrační dokumentace - IUCLID, Chesar, outsourcing ...

Tel: +420 513 035 888 ; skype: ekotox_brno; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Registrace chemických látek podle nařízení REACH se týká látek samotných, látek ve směsích a v určitých případech také látek v předmětech. Chemické látky, jež jsou regulovány jinými právními předpisy, například léčiva nebo radioaktivní látky, jsou z požadavků nařízení REACH částečně či zcela vyňaty.

Registrace chemických látek je založena na principu „jedna látka, jedna registrace". To znamená, že výrobci a dovozci téže látky musí předložit svou registraci společně. Poskytnuté analytické informace a informace o spektrálních charakteristikách by měly být konzistentní a dostačující k potvrzení identity látky.

Za registraci chemické látky je obvykle účtován poplatek.

Jakmile znáte identitu svojí látky, je třeba zjistit, zda je nutné tuto látku registrovat, nebo zda je od povinnosti registrace osvobozena.

REACH Registrace chemické látky znamená, že předložíte agentuře ECHA dokumenty, které prokazují, že s látkou, se kterou obchodujete, je zacházeno během celého dodavatelského řetězce bezpečně a že je zajištěna ochrana lidského zdraví a životního prostředí.

Dokumenty, které musíte předložit, závisí na objemu látky, kterou uvádíte na trh, na její nebezpečnosti a na tom, zda se látka používá pouze jako meziprodukt při výrobě jiné látky za přísně kontrolovaných podmínek.

Tyto dokumenty je nutno předložit v rámci registrační dokumentace. Registrační dokumentace obsahuje popis použití látky, její fyzikálně-chemické, ekotoxikologické a toxikologické vlastnosti a rovněž posouzení nebezpečnosti a rizik, v němž je uvedeno, jak jsou rizika, která představuje použití látky, kontrolována.

Registrace chemických látek se předkládají ve formátu IUCLID pomocí nástroje REACH-IT. Ve většině případů je nutno uhradit registrační poplatek.

Registraci chemické látky musíte provést, pokud:

A) jste výrobcem látky: látku vyrábíte nebo ji těžíte,

B) nesete odpovědnost za dovoz látky do EHP: odpovídáte za fyzické uvedení látky (samotné, ve směsi nebo v předmětu) na území EHP. Registraci nicméně nemusíte provádět, jestliže:
- všichni vaši dodavatelé jmenovali výhradní zástupce, nebo
- zpětně dovážíte již registrovanou látku, nebo
- vaše látka se nachází pod celním dohledem pro účely zpětného vývozu,

C) jste výrobcem či dovozcem předmětu: začleňujete látku či směs do materiálu za účelem výroby předmětu nebo odpovídáte za dovoz takového předmětu do EHP. Registraci nicméně nemusíte provádět, jestliže:
- se nepředpokládá uvolňování látky, nebo
- látka byla pro totéž použití registrována jakoukoli jinou společností,

D) jste byli jmenováni výhradním zástupcem: vaši dodavatelé mimo EHP (výrobci látky nebo výrobci předmětu či směsi) vás určili, abyste plnili povinnosti podle nařízení REACH, které by jinak byly úkolem jejich dovozců.

Jestliže vyrábíte nebo dovážíte látku v množství menším než 1 tuna ročně, nemusíte tuto látku registrovat. Jestliže této prahové hodnoty dosahujete nebo ji překračujete, vaše množstevní rozmezí je určující pro to, jaké informace potřebujete k registraci.

Registrace vyžaduje určitý čas od předběžné registrace až po úspěšné předložení registrační dokumentace. Potřebný čas závisí na vaši konkrétní situaci. Pokud chcete určit, jak dlouho registrace potrvá, musíte zvážit několik faktorů a kroků. Doporučujeme, abyste s přípravami začali nejméně jeden rok před lhůtou pro registraci, a to i v těch nejjednodušších případech.

 


REACH Registrace
Povolování
REACH / CLP audit
Expoziční scenář

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification