Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Spotrebitelské právo na informace

Využijte svého práva na informace

Máte právo zeptat se, zda výrobky, které kupujete, obsahují některé nebezpečné chemické látky. Jedná se o tzv. látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), zařazené na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV). Dodavatel je ze zákona povinen vám tyto informace poskytnout, a to bezplatně a do 45 dnů.

Ve spotřebitelských výrobcích a jejich obalech se používá velký počet chemických látek. Vaše právo klást dotazy se týká předmětů podle definice uvedené v nařízení REACH. Například textilií, nábytku, obuvi, sportovního vybavení, hraček nebo elektronických zařízení. Právo klást dotazy se netýká směsí, jako jsou nátěrové hmoty, detergenty, léčiva, kosmetika nebo potraviny.
Jak požádat o informace?

O informace můžete žádat buď přímo v prodejně, kde jste předmět zakoupili, nebo od jeho výrobce či dovozce. Nejlepší je podat svou žádost písemně.

Abyste získali správné informace, můžete ve své písemné žádosti uvést

  • Název či popis předmětu, o který máte zájem.
  • Požádejte o informace o přítomnosti jakýchkoli látek uvedených na „seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (pro případné zahrnutí do přílohy XIV)" v předmětu nebo jeho obalu. Agentura ECHA tento seznam dvakrát ročně aktualizuje.
  • Upozorňujeme, že pokud jsou jakékoli z uvedených látek přítomny, dodavatel je povinen vám poskytnout dostatečné informace do 45 dnů, abyste mohli předmět používat bezpečně. Vyžaduje to čl. 33 odst. 2 nařízení REACH.
  • Můžete uvést odkaz na internetové stránky Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), kde mohou dodavatelé najít další informace o svých povinnostech podle nařízení REACH.

Mnoho vnitrostátních orgánů a spotřebitelských organizací připravilo vzorové dopisy, které můžete použít.

Jaké informace byste měli obdržet?

Nařízení REACH ukládá dodavatelům povinnost poskytnout spotřebitelům informace o bezpečném používání předmětu. Přinejmenším musí spotřebiteli sdělit název nebezpečné látky obsažené v předmětu.

Povinnost se týká pouze informací o látkách vzbuzujících mimořádné obavy obsažených v předmětu, pokud jsou přítomny v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních předmětu. To znamená, že dodavatelé nejsou povinni vás informovat o jiných látkách v předmětu nebo v případě, že jsou látky vzbuzující mimořádné obavy přítomny v nižší koncentraci. Mohou to však učinit dobrovolně.

Co se stane, pokud nedostanu odpověď?

Společnosti mají povinnost poskytnout informace, pokud jejich předměty obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy. Měly by vás informovat také v případě, že v jejich předmětech žádné látky vzbuzující mimořádné obavy přítomny nejsou. Různé studie ukazují, že mnoho dodavatelů si svých povinností dosud není vědomo. Budete-li uplatňovat svá práva, pomůžete vlastně zvýšit jejich informovanost.

Jestliže společnost neodpoví, měli byste se obrátit na donucovací orgán svého členského státu činný v oblasti nařízení REACH.


Kandidátský seznam
Orgány odpovědné za prosazování nařízení REACH v České republice
Povinnosti společností

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification