Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Povinnost společností zveřejňovat informace

V oblasti EHS v současnosti existuje široká nabídka výrobků a jejich obalů, které obsahují chemikálie. Evropská unie postupně zpřísňuje požadavky na společnosti, které vyrábějí/ dovážejí/ dodávají výrobky do EU. Podniky proto musí zajišťovat detailní informace o chemických látkách a směsích obsažených ve svých výrobcích. Nařízení REACH určuje/ zakazuje/ omezuje použití látek vzbudujúcich velmi velké obavyv (SVHC) a veškeré údaje o nich zveřejňuje prostřednictvím seznamu látek (Kandidátský seznam).

Oznamovací povinnost v dodavatelském řetězci


Podle článku 33 nařízení REACH, povinnost poskytnout dostatečné informace pro bezpečné používání výrobků jeho příjemci mají výrobci/ dovozci/ dodavatelé výrobků, které obsahují takovou (SVHC) látku v koncentraci nad 0,1% hmotnosti výrobku, bezprostředně po zařazení látky do kandidátské seznamu. Příjemci jsou v tomto případě průmysloví nebo profesionální uživatelé a distributoři, ale ne spotřebitelé. Minimálně musí uvést název dané látky.

Spotřebitelé mají právo požadovat podobné informace. Dodavatel výrobku má povinnost bezplatně poskytnout tyto informace do 45 dní.

Oznámení látek ve výrobcích

Podle článku 7 odst. 2 nařízení REACH výrobci a dovozci mají povinnost oznámit agentuře ECHA, které látky z kandidátských seznamu se nacházejí v jejich výrobcích, pokud jsou splněny dvě podmínky:
- Látka je přítomna v jejich příslušných výrobcích v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnosti výrobku (w / w);
- Látka je přítomna v těchto příslušných výrobcích v celkovém množství větším než 1 tuna za rok.

Společnosti musí oznámit zjištěné informace nejpozději do šesti měsíců od zařazení látky na seznam látek.

Výjimky - dva případy, kdy se oznamování nevyžaduje:
- Výrobce nebo dovozce výrobku může vyloučit expozici člověka nebo životního prostředí této látce za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek použití výrobku včetně jeho zneškodnění. V takových případech výrobci a dovozci poskytnou příjemci výrobku vhodné pokyny.
- Výrobce nebo dovozce již látku pro toto použití v EU zaregistroval.

Oznamování látek vzbuzujících velmi velké obavy ve výrobcích

Oznamování látek SVHC je zákonná povinnost pro všechny dovozce a výrobce výrobků v EU. Ne každá společnost, nacházející se v této situaci, si tuto povinnost uvědomuje.

Předložení/ vytvoření oznámení

Své oznámení mohou společnosti předkládat prostřednictvím webového formuláře nebo pomocí nástroje REACH-IT (prostřednictvím apolikácie IUCLID). Použití webového formuláře se doporučuje zejména těm oznamovatelům, kteří ještě nejsou obeznámeni s aplikací IUCLID. Je třeba začít vytvořením uživatelského konta v nástroji REACH-IT a na základě pokynů ve formuláři vyplnit a předložit oznámení. Pokud si vyberete oznámení pomocí IUCLID, můžete jej vytvořit ve verzi 5.4, volně stažitelný na webstránce IUCLID 5. Následně pomocí nástroje REACH-IT oznámení předložíte. V příručce ECHA pro předkládání údajů (část 20) uvádí podrobné názorné pokyny jak úspěšně vytvořit oznámení v IUCLID.

Výrobcům a dovozcům výrobků, jako jsou stavební výrobky, nábytek a oblečení vyplývá povinnost za určitých podmínek informovat agenturu ECHA o obsahu některých látek ze seznamu látek ve svých výrobcích. Kandidátský seznam je seznam látek, které jsou v EU oficiálně označené jako látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) z důvodu jejich vlastností, které představují nebezpečí pro životní prostředí a/ nebo zdraví lidí.

Povinnost předkládat oznámení

Povinnost předložit oznámení mají výrobci/ dovozci, pokud jsou splněny obě tyto požadavky:
- výrobky, které vyrábějí a/ nebo dovážejí v celkovém množství nad 1 tunu na výrobce/ dovozce za rok, obsahují látku ze seznamu látek,
- látka je v těchto předmětech přítomna v koncentraci nad 0,1% hmotnosti výrobku

Otázky, které třeba zohlednit při předkládání oznámení:


Obsahuje můj výrobek látku ze seznamu látek?
Existují různé způsoby, jak výrobci a dovozci mohou zjistit, zda a jakou látku z kandidátských seznamu jejich výrobek obsahuje. V mnoha případech mohou tuto informaci získat od účastníků ve svém dodavatelském řetězci. Další informace lze nalézt v kapitole 5 Pokynů k požadavkům na látky v předmětech.

Jaké množství látky ze seznamu látek obsahuje můj výrobek?
Po zjištění / určení, která z látek v kandidátských seznamu se nachází ve výrobcích, musí výrobce / dovozce zjistit její koncentraci ve výrobku a definovat, čí dosahuje limit 0,1%. Pokud výrobek obsahuje několik různých složek, koncentrace by se měla vypočítat pro výrobek tak, jak je vyroben nebo jak se dováží. To znamená, že pokud jde o dovezené automobil, koncentrace lze vypočítat pro celý automobil. Pokud se dováží ozdobný kryt kola, měla by se vypočítat koncentrace v tomto krytu.

V části 4.4 Pokyny k požadavkům na látky v předmětech podle nařízení REACH, jsou uvedeny další vysvětlení a příklady jak postupovat. Pokud celkové množství látky v dovezených nebo vyrobených výrobcích (s obsahem nižším než 0,1% látky) je větší než 1 tuna na výrobce nebo dovozce
ročně, mělo by se rovněž předložit sdělení.

Dalším důležitým údajem, který je třeba zahrnout do dokumentace k oznámení, je typ výrobku, funkce látky ve výrobku a popis použití výrobku.

Můžete být osvobozen od oznamovací povinnosti?

Společnosti nejsou povinné předkládat oznámení, pokud:

  • vyloučit expozici člověka nebo životního prostředí za běžných nebo přiměřeně předpokládaných podmínek používání včetně likvidace,
  • látka již byla zaregistrována na dané použití.

Připravit řádnou dokumentaci o vyloučení expozice nebo zjistit, zda použití látky již bylo registrováno, však může trvat déle a/ nebo být nákladnější než příprava a předložení oznámení.

Kdy třeba předložit oznámení?

Oznámení látek v předmětech se má předložit nejpozději šest měsíců od zařazení látky na seznam látek. Seznam látek se běžně aktualizuje dvakrát ročně, a to v červnu a prosinci. Výrobcům a dovozcům se doporučuje oznámení aktualizovat, pokud došlo ke změnám v údajích, které v něm uvedli. Příkladem takových změn mohou být: změna hmotnostního pásma, výroba / dovoz jiných výrobků obsahujících stejnou látku vzbuzující
velmi velké obavy (např. s jiným použitím) atd.

Další informace:
Kandidátský seznam
Oznámení / notifikace výrobku
Práva spotřebiteleInternetové stránky agentury ECHA


Jak předložit oznámení
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substances-in-articles
Seznam látek
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
Pokyny k požadavkům na látky v předmětech
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.php?file=articles_en
Nařízení REACH, viz článek 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:SK:HTML

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification