Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
 • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Předměty

S narůstajícím množstvím nových legislativních předpisů vznikají nové povinnosti pro vaše výrobky se specifickými požadavky a termíny. Nevíte, jak na to? Více informací najdete tady >>

CO JE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REACH PŘEDMĚT?

(Podle ECHA Pokynů ohledně požadavků na látky v předmětech)

„Předmětem je věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve
větší míře než její chemické složení.“ (REACH, článek 3 odst. 3).

Aby bylo možné určit, zda věc splňuje definici předmětu podle nařízení REACH, musíme posoudit
funkce věci a její vlastnosti. (Výraz „věc“ může označovat jakýkoli výrobek v dodavatelském řetězci).

 • Funkce věci – pojem „funkce“ v definici předmětu by měl být interpretován spíše jako základní princip, který určuje použití věci.
 • Tvar znamená trojrozměrnou podobu věci, tj. její hloubku, šířku a výšku.
 • Povrch znamená vnější vrstvu věci.
 • Vzhled znamená uspořádání jednotlivých „prvků vzhledu“ tak, aby co nejlépe splňovaly určitý účel.

Prvky tvar, povrch a vzhled představují fyzickou podobu předmětu a mohou být chápány jako jiné
vlastnosti než chemické a nesmějí být zaměňovány s fyzikálními vlastnostmi, které jsou výsledkem
chemického složení materiálu, z něhož je věc vyrobena.

Podle článku 3(3) nařízení REACH tvar, povrch nebo vzhled musí být záměrně stanoveny v průběhu výrobního procesu („výrobní proces (krok)“ věci může být i montáž komponentů (které samy o sobě mohou být předměty) komplexního předmětu (např. notebook).

Soubor věcí, které jsou dodány jen jako shromážděné věci, naopak nemají konkrétní výrobní krok,
během kterého je vytvořen konkrétní tavr, povrch enbo vzhled daného souboru nebo sady. To platí bez ohledu na to, zda jsou věci:

 • Používány samostatně (např. různé mísy a misky z kuchyňského setu),
 • Používány společně (např. přenosné elektrické nářadí se skládá z nástrojů, baterie a nabíječky), nebo
 • Sestaveny do jednoho objektu (např. balení bytového nábytku).

Proto soubor věcí nemůže být považován za jeden předmět, ale musí být považován za více
předmětů, látek nebo směsí.

Látky, směsi a předměty mohou být obsaženy vevnitř obalu. Tento obal, ať už je to krabice, plastový balicí materiál nebo plechovka, se v rámci nařízení REACH může považovat za předmět.

LÁTKY, KTERÉ SE ZÁMĚRNĚ UVOLŇUJÍ Z PŘEDMĚTŮ

Záměrné uvolňování látek z předmětu se vztahuje na doplňkovou funkci předmětu (je nutné odlišit
od hlavní funkce), která je plánovaná a nebude dosažena, pokud se látka nebude uvolňovat. (Látky, které se uvolňují z důvodu stárnutí předmětu, kvůli opotřebení nebo jako nevyhnutelný vedlejší účinek fungování předmětu, nejsou obecně považovány jako záměrně uvolňované, uvolnění nezpůsobuje samotnou funkci předmětu.)

Pokud uvolňování látky plní hlavní funkci předmětu, uvolnění se nepovažuje za „záměrné uvolňování“ pro účely nařízení REACH. V tomto případě je obvykle věc považována za kombinaci předmětu a látky/směsi.

Látky se mají uvolňovat z vyráběných nebo dovážených předmětů za běžných nebo důvodně
předpokládaných podmínek použití. To znamená, že k uvolnění látky musí dojít během životnosti
předmětu. Proto uvolňování látky během výroby nebo během fáze zneškodňování předmětu není
považováno za záměrné uvolňování.

Běžné podmínky použití znamenají podmínky související s hlavní funkcí předmětu. Důvodně předpokládané podmínky použití jsou podmínky, které lze očekávat jako pravděpodobné s ohledem na funkci a vzhled předmětu (i když to nejsou běžné podmínky použití).

Registrace látek v předmětech

Registrace (článek 7.1) látek v předmětech je povinná pro výrobce nebo dovozce předmětů, jen pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

 • Látky se mají uvolňovat z vyráběných nebo dovážených předmětů za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek použití.
 • Látka je v těchto předmětech se záměrným uvolňováním vyrobených nebo dovezených tímto účastníkem přítomna v celkovém množství větším než jedna tuna na výrobce nebo dovozce ročně

Pro látky v předmětech, které musí být registrovány, výrobce/dovozce předmětů předloží agentuře ECHA registrační dokumentaci, přičemž požadavky na dokumentaci jsou obecně stejné jako pro výrobce a dovozce látky.

POŽADAVKY S OHLEDEM NA LÁTKY VZBUZUJÍCÍ VELMI VELKÉ OBAVY

Kandidátský seznam látek

Látky, které splňují jedno nebo více kritérií definovaných v článku 57 nařízení REACH, mohou být
označeny jako „látky vzbuzující velmi velké obavy“ (SVHC) a mohou být zařazeny na kandidátský
seznam látek.

Více informací o kandidátském seznamu a procesu autorizace najdete na našich stránkách o látkách vzbuzujících velké obavy >>

Notifikace (oznámování) podle článku 7 (2)
Oznámení látek v předmětech s evyžaduje, pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v článku 7 odst. 2:

 • Látka je uvedena na seznamu kandidátských látek, které podléhají autorizaci (článek 59 odst.1) a
 • Látka je přítomna ve všech předmětech vyrobených nebo dovezených jedním účastníkem v celkových množstvích větších než jedna tuna (na výrobce nebo dovozce) ročně,Látka je v těchto výrobcích přítomna v koncentraci vyšší než 0,1 hmot.%.

Povinosti podle článku 33
Účelem článku 33 je zajistit, aby společně s předměty byly komunikovány dostatečné informace pro jejich bezpečné použití.

 • Výrobci, dovozci a jiní dodavatelé předmětů obsahujících látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) uvedené na seznamu kandidátských látek podléhajících autorizaci, v koncentraci vyšší než 0,1 hmot.%, musí zabezpečit příslušné informace, které mají k dispozici, příjemcům předmětů
 • a alespoň název této látky.Tyto informace se mají poskytovat „automaticky“ (článek 33 odst.1). Všimněte si, že termín „příjemce“ odkazuje na průmysl nebo profesionální uživatele a distributory, nikoli na spotřebitele.
 • Informace, které má k dispozici výrobce předmětů, potřebné pro bezpečné použití předmětu, se na základě žádosti musí poskytnout také spotřebitelům (článek 33 odst.2). Informace se spotřebitelům musí poskytnout bezplatně do 45 dní od přijetí žádosti.

Z pohledu povinnosti poskytovat informace o látkách v předmětech všeobecně (tj. komunikace
s příjemci a spotřebiteli), je důležité, že:

 • Povinnosti jsou výlučně stanoveny na základě koncentrace látky v předmětu a proto povinnosti platí bez ohledu na roční příjem látky (tj. platí i pod 1 tunu za rok)
 • Obal je vždy považován za předmět(y) odděleně od obsahu balení. Proto povinnosti oznamovat informace o látkách v předmětech se vztahuje i na obalové materiály.
 • Hraniční limit koncentrace látky 0,1 hmot.% se vztahuje na předmět, ve kterém se dodává
 • Povinnosti se vztahují i na předměty, které byly vyrobeny nebo dovezeny předtím, než byla látka zařazena na kandidátský seznam a jsou dodávány po zařazení. Proto den dodání předmětu je rozhodujícím datem
 • Povinnost poskytovat informace příjemci předmětu platí, jakmile je na web stránce ECHA zveřejněn kandidátský seznam látek vzbuzujících velké obavy (minimálně má být oznámen název látky)

Další informace

V aktualizovaných pokynech o předmětech (CZ) >> http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_cs.pdf
V aktualizovaných pokynech o předmětech v kostce (CZ) >> http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13632/nutshell_guidance_articles2_cs.pdf

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification