Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Prevádzkový poriadok
There are no translations available.

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi ukladá zamestnávateľovi § 11 zákon NR SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších prepisov.

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko.
Zamestnávateľ má povinnosť:

  1. Identifikovať nebezpečné chemické faktory na pracovisku ;
  2. Posúdiť riziko vyplývajúce z pracovnej činnosti s  chemickým faktorom  (napr. výroba,  formulácia,  manipulácia, preprava, skladovanie a zneškodňovanie) ;
  3. Vypracovať posudok o riziku a
  4. Prijať opatrenia (ochranné, preventívne, organizačné a technologické, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov)  pre kontrolu rizík  z  nebezpečného chemického faktora a tým zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov pri práci.

Prevádzkový poriadok obsahuje:

- Posudok o riziku vypracovaný podľa § 4 NV SR č. 355/2006 Z. z. ;
- Údaje o umiestnení pracoviska, na ktorom sa vyskytujú nebezpečné chemické faktory ;
- Bezpečné pracovné a technologické postupy ;
- Ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika (§ 5 a 6 NV) ;
- Havarijný plán (§ 7 NV) ;
- Definovanie povinností a práv zamestnancov ;
- Súpis osobných ochranných pracovných prostriedkov používaných na pracovisku ;
- Pokyny a vybavenie pre prvú pomoc  a
- Spôsob a frekvencia školení zamestnancov (§10 NV).


Chemický faktor je chemický prvok alebo zlúčenina, ktoré môžu byť súčasťou zmesi, vyskytujú sa v prírodnom stave alebo sú vyrobené, použité alebo uvoľnené pri akejkoľvek činnosti vrátane vzniknutého odpadu bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vyrobené zámerne alebo či sú alebo nie sú uvedené na trh.

Nebezpečný chemický faktor je

  • chemický faktor, ktorý spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná chemická látka alebo nebezpečná chemická zmes podľa nariadenia č. 1272/2008,
  • chemický faktor, ktorý nespĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná chemická látka alebo nebezpečná chemická zmes podľa nariadenia č. 1272/200, ale ktorý má stanovený najvyšší prípustný expozičný limit alebo môže pre svoje fyzikálno-chemické, chemické alebo toxikologické vlastnosti a spôsob použitia na pracovisku predstavovať riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov.


Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia v prípade použitia chemických faktorov alebo v prípade expozície zamestnancov chemickým faktorom pri práci.


Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification