Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Poradenství a konzultace Ochrana zdraví při práci
Ochrana zdravia pri práci
There are no translations available.

Nové stránky

 

 

Ponúkame Vám vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi podľa zákona NR SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie Prevádzkového poriadku, dodáme Vám:

  • Modelovanie expozície na Vašom pracovisku za použitia modelov odporúčaných REACH legislatívou a Európskou Chemickou Agentúrou (ECHA) – výstupy z modelu - PDF dokument.

 


 

  1. Takto komplexne vypracovaný Prevádzkový poriadok a posudok o riziku predstavuje pre Váš podnik základný nástrojom kontroly rizík na pracovisku.
  2. Plnením definovaných opatrení manažmentu rizík zabezpečíte efektívnu ochranu zdravia svojich zamestnancov.
  3. Modelovanie expozície na pracovisku Vám ušetrí finančné náklady vynaložené pri meraní expozície na pracovisku.
  4. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku slúži pre potreby kontroly orgánov štátnej správy.


Zároveň poskytujeme komplexný chemický manažment rizík v podniku.

Pre zavedenie chemického manažmentu v podniku je potrebné, aby podnik mal zabezpečené:

- Definované povinnosti podľa platnej chemickej legislatívy REACH a CLP ;
- Zavedený systém kontroly rizík v podniku  a vypracovanú dokumentáciu (Prevádzkový poriadok a posudok o riziku) ;
- Vykonanú inventarizáciu všetkých používaných chemických látok, zmesí a výrobkov v podniku  a vytvorenú databázu ;
- Zavedený systém kontroly a správy dokumentácie (karty bezpečnostných údajov a rozšírené karty bezpečnostných údajov vrátane expozičného  scenára) ;
- Zavedený systém komunikácie v rámci dodávateľského reťazca.

Podrobnejšie informácie o našich službách v oblasti chemického manažmentu nájdete na našich web stránkach: http://www.ekotox.sk/chem-manazment-mainmenu a http://www.ekotox.sk/reach-mainmenu-242/zavadzanie-syst-reach-mainmenu-113.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification