Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Poradenství a konzultace Hodnocení rizik
Hodnotenie rizík
There are no translations available.

Európske právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa na základe článku 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (bývalý článok 137 Zmluvy o ES) prijali rôzne opatrenia Spoločenstva. Európske smernice sú právne záväzné a členské štáty ich musia transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.
Nástroj na posudzovanie rizík na stiahnutie vo formáte PDF>>

Posudzovanie rizika pri práci s chemickými faktormi

(§ 4 NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 300/2007, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z)

Povinnosti zamestnávateľa

Pri činnostiach súvisiacich s chemickými faktormi je zamestnávateľ povinný posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce z týchto faktorov a ak ide o novú činnosť, práca sa môže začať až po posúdení rizika.

Prevádzkový poriadok na stiahnutie vo formáte PDF>>
zákon 355/2006 na stiahnutie vo formáte PDF>>
 

Hodnotenie rizík (Risk Assessment) chemických látok je základným prvkom posúdenia miery rizika a následne akceptovateľnosti rizika, ktorý je použitý následne pri kontrole rizík (Risk Management).

Tento koncept je široko prijímaný a uplatňuje sa v obasti manažmentu chemických látok, hodnotení vplyvov na životné prostredie, či pri ochrane konzumentov, alebo ochrane zdravia pri práci.

Dovozcovia a výrobcovia chemických látok sú povinní hodnotiť riziká v procese registrácie. Hodnotenie rizík sa vykonáva v rámci Hodnotenia chemickej bezpečnosti (Chemical Safety Assessment), ktorého výsledkom je Správa o chemickej bezpečnosti (Chemixcal Safety Report).

Hodnotenie rizík:

Environmentálne riziká

PBT (hodnotenie látok z hľadiska ich perzistencie, bioakumulácie a (eko)toxicity)

Zdravotné riziká

Existuje veľa situácií, keď je potrebné posúdiť, či sa môže objaviť poškodenie ľudského zdravia alebo životného prostredia.

Riziková analýza poukazuje na možnosť a dôsledok negatívneho účinku škodlivého faktora. Riziková analýza na základe toho navrhuje vhodné a reálne opatrenia na zabezpečenie prijateľnej miery nebezpečenstva.

Rizikovou analýzou rozumieme vyhodnotenie environmentálnych vplyvov a vplyvov súvisiacich so zdravím obyvateľstva v prípade výskytu kontaminácie. Jej cieľom je odhadnúť potrebu ochranných opatrení, keďže hodnotenie špecifického rizika je podmienkou pre akékoľvek podobné opatrenia. Vyhodnocuje konkrétne okolnosti, pričom vychádza z informácií o prítomných znečisťujúcich látkach a zároveň z možných ciest ich šírenia, expozície a cieľovej skupiny na ktorú sa dané riziko vzťahuje v každej z daných situácií. Hodnotenie špecifického rizika odhalí prepojenie jednotlivých prístupov a vplyvy, ktoré vytvárajú hazard pre cieľovú skupinu.

Riziková analýza komplexne rieši možnosti ohrozenia ľudského zdravia alebo životného prostredia.

Radi pre Vás vypracujeme hodnotenie rizík pre ľudské zdravie alebo životné prostredie a definujeme následné nápravné opatrenia v súlade s nariadením REACH.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification