Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Expoziční scénář – bezpečné podmínky používání chemických látek a směsí

Nové stránky

 

 

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. Vám nabízí vypracování expozičních scénářů a jejich implementaci ve Vašem podniku, s cílem zabezpečit řízení a kontrolu rizik vyplývajících z používání chemických látek a směsí ve Vašem podniku.

Zároveň nabízíme vypracování zkrácených tabulkových forem expozičních scénářů pro Vaše použití, které Vám ušetří finanční náklady při poskytování informací v rámci dodavatelského řetězce (v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce).

Nařízení REACH klade nové požadavky týkající se informování o podmínkách pro bezpečné použití chemických látek nebo směsí v dodavatelském řetězci. Za poskytování informací o podmínkách bezpečného používání chemických látek nebo směsí jsou zodpovědní: výrobci, dovozci a následní uživatelé.

Podle REACH použití chemické látky nebo směsi je jakákoli činnost, která je potenciálním zdrojem ohrožení zdraví přímých zaměstnanců, spotřebitelů a životního prostředí (např. výroba, formulování, plnění, lakování, balení, skladování, zneškodnění odpadů atd.).

Nové požadavky se týkají jen látek jako takových nebo směsí, které splňují kritéria pro zařazení jako nebezpečné podle směrnice 67/548/EHS nebo splňují kritéria PBT nebo vPvB (14(4) REACH) nebo látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) (REACH článek 31).

Hlavním komunikačním nástrojem je bezpečnostní list (BL), který bude rozšířen pro příslušné látky nebo směsi o podrobné expoziční scénáře, které popisují provozní podmínky a opatření na řízení rizik, které zabezpečí kontrolu rizik pro všechna příslušná použití.

Povinnosti výrobců, dovozců a následných uživatelů:

Pokud používáte látky klasifikované jako nebezpečné nebo splňující kritéria PBT nebo vPvB nebo SVHC, jste povinen oznámit ECHA Vaše použití a podmínky pro bezpečné použití chemických láteknebo směsí v dodavatelském řetězci.


Novinky:

Agentura ECHA zveřejnila praktického průvodce pro následné uživatele o expozičních scénářích


V novém průvodci pro následné uživatele se nabízejí tipy na kontrolu, zda použití a podmínky použití chemické látky se nacházejí v expozičních scénářích, které předložili dodavatelé společně s bezpečnostními listy. Nacházejí se v něm také rady na opatření, která je třeba přijmout na základě výsledků této kontroly.

Helsinky 28.června 2012 – V praktickém průvodci se uvádí přehled hlavních povinností následných uživatelů vzhledem k expozičním scénářům podle nařízení REACH a související časový rámec. Uvádějí se v něm příklady běžných problémů, se kterými se setkávají následní uživatelé, když porovnávají svá skutečná použití a podmínky použití s informacemi, které jim poskytují dodavatelé. V průvodci se nachází i praktické tipy, jak provést kontrolu a možnosti pro přijetí navazujících opatření.

Jsou v něm také zařazeny rady k tomu, jak a kdy je potřeba vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti následného uživatele a jak informovat agenturu ECHA o nepodporovaných použitích chemických látek.

Publikace byla připravena díky příspěvkům koordinační skupiny následných uživatelů chemických látek (DUCC), zejména pokud jde o praktické případy.

V zájmu dalšího rozšíření tohoto průvodce a příkladů agentura ECHA vyzývá následné uživatele, aby jí posílali své konkrétní zkušenosti. Příspěvky se mají agentuře ECHA posílat ve formuláři „contact the ECHA Information Desk“ [kontaktujte informační oddělení agentury ECHA], který je k dispozici na webových stránkách agentury ECHA.


Další informace:

Praktický průvodce 13: Jak mohou následní uživatelé zpracovávat expoziční scénáře
Practical Guide 13: How downstream users can handle exposure scenarios [PDF]

http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/du_practical_guide_13_en.pdf

Webové stránky pro následné uživatele
http://www.echa.europa.eu/cs/regulations/reach/downstream-users

Expoziční scénář na podávání zpráv o chemické bezpečnosti a a na šíření informací
Příklad: Profesionální použití látky v podlahových nátěrech

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/es_professional_use_20110829.pdf

Expoziční scénář na podávání zpráv o chemické bezpečnosti a na šíření informací
Příklad: Použití látky v čisticích prostředcích na úrovni spotřebitele

http://echa.europa.eu/documents/10162/13564/es_for_consumer_20110829_en.pdf

Pokyny agentury ECHA pro následné uživatele
http://www.echa.europa.eu/cs/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach

Webový formulář informačního oddělení agentury ECHA [ECHA Information Desk] na webové stránce Kontakty
http://echa.europa.eu/cs/contact

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti
Formát expozičního scénáře v části G: rozšířený bezpečnostní list

http://echa.europa.eu/cs/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

Chesar – nástroj na posouzení chemické bezpečnosti a podávání zpráv o chemické bezpečnosti
http://chesar.echa.europa.eu/

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification