Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Detergenty

Dne 8. října 2005 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech které umožňuje jednotnou aplikaci ve všech členských státech a zároveň zavádí novou definici detergentu.

„Detergent“ je každá látka nebo přípravek obsahující mýdla nebo jiné povrchově aktivní látky určené pro prací a čisticí procesy. Detergenty mohou být v jakékoliv formě (kapalina, prášek, pasta, tyčinky, hrudky, tvarované kusy, kostky, atd.) a mohou být uváděny na trh nebo používány pro potřeby domácností, institucí nebo průmyslu.

Další výrobky považované za detergenty jsou:

• „pomocné prací přípravky“ určené pro namáčení (předpírání), máchání nebo bělení oděvů, prádla, atd.,

• „avivážní prací přípravky“ určené ke zjemnění tkanin v procesech, které mají sloužit jako doplněk k praní tkanin,

• „čisticí přípravky“ určené pro domácí použití jako univerzální čisticí prostředky nebo pro ostatní čištění povrchů (například materiálů, výrobků, strojů, mechanických zařzení, dopravních prostředků a souvisejícího vybavení, nástrojů, přístrojů atd.),

• „ostatní čisticí a prací přípravky“ určené pro všechny ostatní prací a čisticí procesy.

Nabízené služby

Cílem tohoto nařízení je, aby se na trh dostaly jen takové detergenty a povrchově aktivní látky pro detergenty, které splňují kritéria stanovené Evropskou unií a aby se minimalizovaly rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Jedním s doplněných kritérií je hodnocení konečné biologické rozložitelnosti. V Příloze III nařízení o detergentech jsou uvedeny zkušební metody konečné biologické rozložitelnosti, které Vám Ekotoxikologické centrum zajistí. Více informací o testování získáte na naší stránce stanovení ekotoxicity v sekci rozložitelnost nebo zasláním požadavku na cenovou nabídku.

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí v souladu s platnou legislativou o detergentech vypracování bezpečnostních listů, etiket, označování a datový list složek. Více informací naleznete v sekci chemická legislativa nebo kontaktováním odpovědných pracovníků.

Nabízíme Vám komplexní služby a poradenství v oblasti uvádění detergentů na trh v souladu

Legislativa

• Nařízení Evropského parlamentu a aRady (ES) č.648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

• Nařízení bylo novelizováno Nařízením Komise č. 907/2006

• V chemickém zákoně č. 350/2011 Sb. se nově zavádí oznamovací povinnost pro výrobce, kteří uvádějí na trh Evropské unie na území České republiky detergent, a distributory, kteří na území České republiky uvádějí na trh detergent z jiného členského státu Evropské unie. Oznámení se provádí elektronicky do registru Ministerstva zdravotnictví podle prováděcí vyhlášky č. 61/2013 Sb.

 

ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákonač. 279/2013 Sb., a některé další zákony.

Na základě článku 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech byl zveřejněn Technický návod víceúrovňového přístupu pro účely implementace nařízení o detergentech – metodika testování v souvislosti s Přílohou IV nařízení o detergentech.

Reference

• ANEX

• BANCHEM s.r.o.

• Ekoline

•  PALMA TUMYS a.s.

• TOP spol s.r.o

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification