Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
 • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Bezpečnostní list (SDS; MSDS)

Nové stránky

 

 

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty nebo podnikání...

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list

POZOR ZMĚNA!

Formát bezpečnostního listu je předepsán přílohou II nařízení  Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH). Tato příloha byla naposledy změněna 1.6.2015 nařízením Komise č. 830/2015/EU a bezpečnostní listy vydané před 1.6.2015 musí být v souladu s tímto nařízením do dne 31.5.2017.

V bezpečnostním listě se od 1.6.2015 uvádí klasifikace chemických látek a směsí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) v platném znění. Pokud byla směs již klasifikovaná, označená a balená v souladu s DPD, a uvedená na trh („vyskladněná“) před 1.červnem 2015, není potřeba měnit označení a balení. Tato výjimka platí do 1.června 2017.

Dalším důvodem pro revizi stávajících BL je novela nařízení CLP - přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku č. 918/2016/EU ze dne 19.5.2016, které mimo jiné mění znění některých standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět). Toto nařízení již vstoupilo v platnost a je nutné je použít nejpozději od 1.2.2018.

Termín 1. června 2017 je proto důležitým datem pro kontrolu a případnou revizi vašich bezpečnostních listů.

Ekotoxikologické centrum nabízí vypracování Bezpečnostních listů a jejich revize podle aktuální legislativy.

Aktualizace Bezpečnostního listu ve formátu PDF (CZ) >>

Ekotoxikologické centrum nabízí vypracování Bezpečnostních listů a jejich

revize podle REACH v následujících jazycích:

Safety Data Sheet Karta charakterystyki Bezbednosni listovi
La fiche de données de sécurité Fisa cu date de securitate Информационен лист за безопасност
Scheda dati di sicurezza Biztonsági adatlap Bezbednosni listovi, Tehnički list
La ficha de datos de seguridad Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Bezpečnostní list Varnostni list Паспорт безопасности вещества
Karta bezpečnostných údajov

List sa sigurnosnim podacima

Сертифіка́т безпе́чності матеріа́лу

податоци за безбедноста лист

Nutnost aktualizace bezpečnostního listu
„9. Dodavatelé bezpečnostní list neprodleně aktualizují,
a) jakmile jsou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik, nebo nové informace o nebezpečnosti;
b) po udělení nebo zamítnutí povolení;
c) po uložení omezení.

Nová verze opatřená datem a označená jako „Revize: (datum)“ se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě všem předchozím příjemcům, kterým byly látka nebo směs dodány během předchozích dvanácti měsíců. Veškeré aktualizace provedené po registraci obsahují registrační číslo.“

Doporučuje se však v pravidelných intervalech provádět přezkum celého bezpečnostního listu. Za stanovení těchto intervalů odpovídá účastník, který vydává bezpečnostní list – nařízení REACH tyto intervaly nestanoví. Lze očekávat, že frekvence takových přezkumů bude přímo úměrná rizikům spojeným s látkou či směsí a že přezkum bude provádět odborně způsobilá osoba.

Odborní pracovníci Ekotoxikologického centra CZ pro Vás zajistí komplexní správu a aktualizaci bezpečnostních listů, pokud je to nutné.

Požadavky na aktuální formát bezpečnostního listu jsou stanoveny v NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 (.pdf, 526 kB)

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

 • 1.1 Identifikátor výrobku
 • 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
 • 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
 • 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

 • 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
 • 2.2 Prvky označení
 • 2.3 Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

 • 3.1 Látky
 • 3.2 Směsi

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

 • 4.1 Popis první pomoci
 • 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
 • 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

 • 5.1 Hasiva
 • 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
 • 5.3 Pokyny pro hasiče

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

 • 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
 • 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
 • 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
 • 6.4 Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

 • 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
 • 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
 • 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

 • 8.1 Kontrolní parametry
 • 8.2 Omezování expozice

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

 • 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
 • 9.2 Další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

 • 10.1 Reaktivita
 • 10.2 Chemická stabilita
 • 10.3 Možnost nebezpečných reakcí
 • 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
 • 10.5 Neslučitelné materiály
 • 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

 • 11.1 Informace o toxikologických účincíchCS L 133/42 Úřední věstník Evropské unie 31.5.2010

ODDÍL 12: Ekologické informace

 • 12.1 Toxicita
 • 12.2 Perzistence a rozložitelnost
 • 12.3 Bioakumulační potenciál
 • 12.4 Mobilita v půdě
 • 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
 • 12.6 Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

 • 13.1 Metody nakládání s odpady

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

 • 14.1 UN číslo
 • 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
 • 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
 • 14.4 Obalová skupina
 • 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
 • 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
 • 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

ODDÍL 15: Informace o předpisech

 • 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
 • 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace“

Legislativní rámec: Příloha II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH); Nařízení Komise EU č. 830/2015 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548 / EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27.října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Ekotoxikologické centrum nabízí vypracování bezpečnostních listů a jejich revize podle REACH.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification