Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Poradenství a konzultace
Konzultační služby

Chemická legislativa je zaměřena zejména na vytvoření právních předpokladů pro volný pohyb zboží
– chemických látek a směsí a stanovuje základní proncipy a podmínky klasifikace, označování, balení,
testování, oznamování a správné laboratorní praxe, vývozu a dovozu chemických látek a směsí
z hlediska ochrany života a lidského zdraví a životního prostředí.

Ochrana zdraví při práci je zaměřena zejména na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro všechny zaměstnance (bez ohledu na velikost závodu), prevenci všech rizik při práci, integraci opatření zaměřených na výrobu a výrobek, flexibilitu při rozhodování zaměstnavatele a dokumentaci rozhodnutí. více info >>

 

Ochrana životního prostředí je zaměřena na zachování rozmanitosti podmínek a forem života na Zemi, vytváření podmínek pro trvalé udržování, obnovování a racionální využívání přírodních zdrojů, ochranu přírodního dědictví, charakteristického vzhledu krajiny a na dosažení a udržení ekologické stability. více info >>

PCB – směs nebezpečných chemických látek ohrožujících lidské zdraví a kvalitu životního prostředí. Pro držitele těchto látek vyplývá povinnost vypracovat v rámci odpadového hospodářství Plán držitele PCB. více info >>

Rizikovou analýzou rozumíme vyhodnocení environmentálních vlivů a vlivů souvisejících s lidským
zdravím v případě výskytu kontaminace. Jejím cílem je odhadnout púotřebu ochranných opatření
vzhledem k tomu, že posouzení specifického rizika je podmínkou pro jakákoliv podobná opatření.

Projektový management — bohaté zkušenosti s přípravou a řízením projektu, po jeho schválení odborná asistence při jeho řízení, hodnocení, zveřejňování, psaní závěrečných zpráv a pod. více info >>

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification