Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Klasifikace nebezpečných chemických látek a směsí

Nové stránky

 

 

Medzi poslední změny patří:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (.pdf - 7,01 Mb)

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 618/2012 ze dne 10. července 2012, kterým se pro účely přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (.pdf - 797 Kb)

ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákonač. 279/2013 Sb., a některé další zákony.

Chemické látky a směsi klasifikují, označují a balí podle zákona 350/2011 Sb. (transpozice směrnic 67/548/EHS pro látky a 199/45/ES pro směsi ve znění pozdějších změn a doplňků). Podrobnosti o kritériích klasifikace  a označování jsou zejména ve vyhlášce 402/2011 Sb.

31.prosince 2008 bylo v Úředním věstníku EU tzv. nařízení CLP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008) (.pdf - 7,01 Mb), které je přímo platným nástrojem evropské legislativy, čímž se začalo období postupného přechodu na nový systém klasifikace a označování chemikálií:

Důležitá přechodná ustanovení

  • Do 1.prosince 2010 se látky klasifikují, označují a balí v souladu se směrnicí 67/548/EHS.

  • Do 1.června 2015 se směsi klasifikují, označují a balí v souladu se směrnicí 1999/45/ES.

  • Od 1.prosince 2010 do 1.června 2015 se látky klasifikují v souladu se směrnicí 67/548/EHS a v souladu s tímto nařízením. Označují se a balí v souladu s tímto nařízením.

  • Pokud byla látka nebo směs klasifikována v souladu se směrnicí 67/548/EHS a už uvedená na trh před 1.prosincem 2010, není potřeba znovu označovat a balit v souladu s tímto nařízením, a to do 1.prosince 2012.

  • Směsi klasifikované, označené a zabalené v souladu se směrnicí 199/45/ES a už uvedené na trh před 1.červnem 2015 není potřeba znovu označovat a balit v souladu s tímto nařízením, a to do 1.června 2017.

  • Do 1.prosince 2011 si může členský stát zachovat všechny existující a přísnější klasifikace a označování látek zařazených do části 3 Přílohy VI k tomuto nařízení za zvláštních podmínek uvedených v nařízení CLP.

Nabytí účinnosti

  • Hlavy II, III a IV se uplatňují od 1.prosince 2010, pokud jde o látky, a od 1.června 2015, pokud jde o směsi.

Nařízení CLP bylo upraveno nařízením Komise (ES) č. 790/2009 (.pdf - 8,48 Mb), kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady )ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí: úprava textu části 3 Přílohy VI CLP v souvislosti s 30. a 31. ATP směrnice 67/548.

Pokyny k nařízení CLP

Nařízení CLP vychází z globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS) a implementuje ustanovení GHS do právního systému EU. Pokyny k nařízení CLP obsahují informace o tom, jak splnit povinnosti uložené nařízením CLP.

Dokument poskytuje pokyny o základních zásadách a postupech uvedených v nařízení CLP. Je určen především dodavatelům (tj. výrobcům látek, dovozcům látek a směsí, následným uživatelům, distributorům látek a směsí a dovozcům a výrobcům určitých specifických předmětů), kteří mají základní poznatky o současném systému klasifikace, označování a balení.

Dokument vysvětluje základní principy klasifikace a označování a poskytuje detailní návod na klasifikaci a označování látek a směsí. V některých kapitolách (např. pro karcinogenitu, mutagenitu a reprotoxicitu) vychází i z rozsáhlých zkušeností při aplikaci kritérií podle směrnice 67/548 a je určen pro experty v této oblasti.

Evropská chemická agentura (ECHA) zveřejnila na svých stránách dokument Otázky a Odpovědi o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace chemických látek a směsí je uvedena v bezpečnostních listech (BL)

Ekotoxikologické testy pro chemické látky a směsi

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification