Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajovod 1. června 2017 se musí směsi klasifikovat, označovat a balit pouze podle nařízení nařízení CLP - změna se týká i bezpečnostních listů!! Zbývající čas pro směsi uvedené na trh před 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017 zavádí změnu limitních hodnot expozice na pracovišti (OEL) pro šest chemických látek

Přijetím Směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, se stanovuje čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Jste připraveni na uplatňování nařízení CLP od 1.6.2015?
 

PageRank ikona zdarma

safearticles cz skolenia2017cz postercz

REACH a CLP služby

Komplexní zabezpečení služeb souvisejících s plněním požadavků nařízení REACH a CLP v podniku – registrace/předregistrace/oznamování látek, testy, vypracování dokumentace (CSA/CSR, ES, BL), komunikace v dodavatelském řetězci…  (více info >>)

 

Zprostředkování testů

Toxikologie, ekotoxikologie, fyzikálně-chemické vlastnosti, modelování dat, cross-reading, semináře, vyhodnocení dat/identifikace nedostatků v dokumentaci a vyhledávání v legislativě a literárních zdrojích… (více info >>)

Bezpečnostní listy

Správa bezpečnostních listů v podniku – komplexní služby, vypracování a revize listů ve smyslu REACH a CLP, expoziční scénáře, vypracování bezpečnostních listů a expozičních scénářů z cizojazyčných podkladů… (více info >>)

Ekotoxikologické centrum CZ
Školení a kurzy
skoleniesk

Organizace odborných školení pro oblast ochrany zdraví při práci, pro oblast práce s jedy, environmentálních a chemických rizik, pro aktuální požadavky chemické legislativy… Firemní školení – školení pro zaměstnance přímo ve Vaší firmě. Odborné kurzy ve spolupráci s odborníky z renomovaných evropských institucí. (více info >>)

 

 
Hodnocení rizik
risk

Vypracování hodnocení rizik pro lidské zdraví nebo životní prostředí a definování následných nápravných opatření v souladu s nařízením REACH.  (více info >>)

 

 

 
Ochrana zdraví při práci
ochranazdravia

Při činnostech souvisejících s chemickými faktory je zaměstnavatel povinen posoudit jakékoli riziko vyplývající z těchto faktorů a pokud jde o novou činnost, práce může začít až po posouzení rizika; zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a tím předcházet rizikům ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí; vytvářet příznivé pracovní podmínky s ohledem na všechny aspekty související s prací. (více info >>)

 
Předměty podle REACH
safety

Pokud jste výrobcem nebo
dovozcem předmětů, je možné, že
pro Vás vyplývají určité povinnosti v
rámci REACH. Nařízení REACH
(ES č. 1907/2006) je nejkomplexnější
právní předpis EU a je jedním z
nejpřísnějších chemických
regulačních systémů na světě.
REACH se týká téměř každé
společnosti, ale vzhledem k tomu,
že samotné nařízení obsahuje více
než 800 stran a další tisíce stran
manuálů a pokynů, mnohé firmy
(především výrobci anebo dovozci
předmětů, kteří přímo nevyrábí
chemické látky anebo směsi)
nemají přesnou představu o svých
povinnostech. Více info >>

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification