Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Chemická legislativa Zpráva o chemické bezpečnosti
Zpráva o chemické bezpečnosti

Pro všechny látky podléhající registraci se v množství 10 tun ročně a více na registranta provede posouzení chemické bezpečnosti a zpracuje se zpráva o chemické bezpečnosti v souladu s přílohou I a odst. 2 až 7 čl. 14.

Pro zjednosušení vypracování zprávy o chemické bezpečnosti vydala ECHA podrobné pokyny, které se skládají z více částí (na stránkách ECHA naleznete přehled pokynů i v českém jazyce). Jednotlivé části jsou však většinou v angličtině, kromě následujících pokynů. Které jsou dostupné v českém jazyce:
Pokyny ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti

Část A: Úvod k pokynům
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_a_cs.pdf
Část B: Posouzení nebezpečnosti
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_cs.pdf
Část D: Vypracování scénáře expozice
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_part_d_cs.pdf
Kapitola R.5: Přizpůsobení požadavků na informace
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_r5_cs.pdf
Kapitola R.12: Systém deskriptorů použití
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_cs.pdf

Posouzení chemické bezpečnosti zahrnuje tyto kroky:
1. posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví
2. posouzení nebezpečnosti fyzikálně-chemických vlastností z hlediska lidského zdraví
3. posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí
4. posouzení PBT, vPvB

Pokud v důsledku vykonání kroků posouzení chemické bezpečnosti dospěje registrant k závěru, že látka nebo směs splňuje kritéria klasifikace jako nebezpečná látka podle Směrnice 67/548/EHS
nebo směrnice 1999/45/ES, nebo je hodnocena jako PBT nebo vPvB, bude posouzení chemické bezpečnosti zahrnovat tyto doplňující kroky:
a) posouzení expozice včetně tvorby expozičních scénářů a odhad expozice;
b) charakterizaci rizika.

Hlavním prvkem části zprávy o chemické bezpečnosti týkající se expozice je popis expozičních scénářů uplatňovaných výrobcem při výrobě, výrobcem nebo dovozcem při vlastním použití, a
scénářů, které výrobce nebo dovozce doporučuje uplatňovat pro určená použití.

Expoziční scénáře (případně kategorie použití a expozice), odhad expozice a charakterizace rizika se týkají všech identifikovaných použití ze strany registranta.

Expoziční scénář
Je soubor podmínek včetně provozních podmínek a opatření pro řízení rizik, které popisují, jak se látka vyrábí nebo používá během svého životního cyklu a jak výrobce nebo dovozce kontroluje,
nebo doporučuje následným uživatelům kontrolovat expozici osob nebo životního prostředí. Tyto expoziční scénáře mohou pokrývat jeden konkrétní proces nebo použití, případně několik procesů
nebo přiměřených použití.

Každý následný uživatel má právo písemně (v tištěné nebo elektronické podobě) uvědomit o použití (alespoň ve formě stručného všeobecného popisu použití) výrobce, dovozce nebo následného uživatele, který mu látku jako takovou nebo látku obsaženou ve směsi dodává, s cílem, aby se stalo určeným použitím.

Každý registrant povinný provést posouzení chemciké bezpečnosti uchovává svoji zprávu o chemické bezpečnosti dostupnou a aktualizovanou.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification