Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Chemická legislativa Přehled legislativních předpisů
Přehled legislativních předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek,  o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ozměně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Neoficiální konsolidace právního textu REACH (.pdf - 4,08 Mb)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16.dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek , pokud jde o přílohy IV a V.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification