Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Chemická legislativa
Chemická legislativa

1.června 2007 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemických látek (REACH).

REACH se vztahuje na všechny chemické látky, které se vyrábí, dováží, používají jako meziprodukty nebo se uvádějí na trh jako samostatné látky, látky v předmětech nebo ve směsích. Kromě výrobců a dovozců se týká i průmyslových uživatelů chemických látek, včetně malých a středních podnikatelů, kteří budou muset vypracovávat posouzení o chemické bezpečnosti, způsobu použití a rizicích.

V rámci implementace Globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování (GHS), které se připravovalo na úrovni OSN, bylo v Úředním věstníku EÚ zveřejněno tzv. nařízení CLP (Classification, Labelling & Packaging):

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16.prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně, doplnění a zrušení směrnic 67/548/EHS a 199/45/ES a o změně a doplnění nařízení (ES) č. 1907/2006.

Nabízíme Vám poradenství v danéoblasti a zabezpečíme pro Vás:

  • Zavedení systému REACH
  • Bezpečnostní listy
  • Návrhy etiket
  • Řešení problematiky biocidních výrobků
  • Klasifikaci nebezpečných chemických látek a chemických směsí
  • Řešení problematiky detergentů
  • Školení managementu a zaměstnanců

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification