Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Chemická legislativa
Chemická legislativa

1.června 2007 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemických látek (REACH).

REACH se vztahuje na všechny chemické látky, které se vyrábí, dováží, používají jako meziprodukty nebo se uvádějí na trh jako samostatné látky, látky v předmětech nebo ve směsích. Kromě výrobců a dovozců se týká i průmyslových uživatelů chemických látek, včetně malých a středních podnikatelů, kteří budou muset vypracovávat posouzení o chemické bezpečnosti, způsobu použití a rizicích.

V rámci implementace Globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování (GHS), které se připravovalo na úrovni OSN, bylo v Úředním věstníku EÚ zveřejněno tzv. nařízení CLP (Classification, Labelling & Packaging):

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16.prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně, doplnění a zrušení směrnic 67/548/EHS a 199/45/ES a o změně a doplnění nařízení (ES) č. 1907/2006.

Nabízíme Vám poradenství v danéoblasti a zabezpečíme pro Vás:

  • Zavedení systému REACH
  • Bezpečnostní listy
  • Návrhy etiket
  • Řešení problematiky biocidních výrobků
  • Klasifikaci nebezpečných chemických látek a chemických směsí
  • Řešení problematiky detergentů
  • Školení managementu a zaměstnanců

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification