Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
 • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Management rizik v podniku
Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenství šité na míru pro oblast managementu rizik při výrobě, managementu chemických látek, směsí a předmětů ve Vašem podniku (legislativu REACH, CLP,…) s cílem minimalizovat rizika a zabezpečit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a životního prostředí. Pokud máte otázky, kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

Rizikový management

poskytuje podklady k proaktivnímu rozhodování, které trvale vyhodnocuje možná rizika podniku, určuje, která rizika jsou důležitá (stanovuje priority rizik) a implementuje strategie pro zacházení s riziky. Vyhodnocení možných rizik je spojené taktéž s kvantifikací důsledků, dopadů a s určením přístupu k ohodnocení výšky rizika. Rizikový management je proces identifikace, hodnocení a kontroly nebo minimalizace rizika, které může způsobit lidské nebo finanční ztráty. Riziko chápeme jako pravděpodobnost výskytu jistého jevu, který má specifické atributy, vlastnosti (ve spojitosti s ohrožením jde o negativní atributy). V souvislosti s tím akceptujeme možnost kvantifikace rizika, resp. jeho možných důsledků v případě výskytu krizového jevu.

V podnikatelské praxi je přístup k riziku následující:

  • riziko je měřitelné (resp. je snaha o jeho identifikaci a kvantifikaci),
  • ve vazbě na akceptaci výšky rizika se očekává výnos podnikatele; čím vyšší míra rizika, tím vyšší očekávaný výnos podnikatele; z tohoto pohledu riziko představuje nejen negativní, ale i pozitivní jev (pozitivní náhled je obyčejně spojen s cílevědomým rozhodnutím podnikatele),
  • identifikace, analýza a prezentace potenciálních zdrojů krizových jevů jsou prostředkem podnikatelského sektoru k minimalizaci dopadu rizikových činitelů na činnost podniku; aplikací výsledků zhodnocení rizika je možné analyzovat potenciální důsledky identifikovaných rizik a stanovit preventivní opatření, opatření na vyvedení podniku z krize a opatření na stabilizaci podniku,
  • prostřednictvím komunikace se všemi aktéry, kteří mají vazbu na manažerské rozhodování a činnost – akcionáři, management, zaměstnanci, státní správa, veřejnost – se snižují nechtěné účinky rizika a riziko se minimalizuje
  • správně zvolená podnikatelská strategie optimalizuje přístup k řízení rizika vzhledem na náklady,
  • klasickým nástrojem minimalizace důsledků krize je pojištění
  • rizikový management se zaměřuje na identifikaci rizik, strategii řízení rizik a aplikaci přístupů k jejich optimalizaci vzhledem k nákladům

  Rozhodování o riziku má několik úrovní:
  • rozhodování za určitosti – předpokládáme, že existuje přímý vztah mezi minulými akcemi a budoucími důsledky
  • rozhodování za rizika – známe pravděpodobnost, se kterou se systém dostane do nového stavu
  • rozhodování za neurčitosti – známe stavy, do kterých se systém může dostat, ale neznáme pravděpodobnost, se kterou dojde k výskytu stavů.

  Základní kroky rozhodovacího procesu:
  • identifikace problému
  • specifikace cíle a rozhodovacího kritéria, které určí výběr
  • generování možných variant
  • analýza a porovnávání variant
  • výběr nejlepší varianty
  • implementace zvolené varianty
  • sledování důsledků rozhodnutí ve vazbě na cíl

  V návaznosti na vytvoření seznamu potenciálních rizik je potřeba zvážit otázky spojené s:
  • identifikací možného problému v podniku (v jeho činnosti);
  • určením pravděpodobnosti výskytu havárie, disfunkce;
  • definováním důsledků spojených s výskytem rizika.

  Po určení priority rizik je důležité:
  • přesvědčit management o důležitosti akceptovat riziko;
  • definovat strategii na minimalizaci definovaných rizik,
  • definovat odpovědnost za řízení rizik a systém monitorování,
  • definovat reziduální riziko po aplikaci kontrolních procesů,
  • definovat mechanizmus včasného varování.

  Mezi nejrozšířenější strategie zvládání rizika patří:
  • transfer některých aspektů rizika – např. placením třetí straně (outsourcing);
  • tolerování rizika – např. v případech, kdy není možné přijmout řešení vzhledem k nákladům;
  • redukce rizika – přijetí určitých kroků, opatření;
  • ukončení rizika – např. zavedení nové techniky, technologie apod.

  Uplatnění rizikového managementu vzhledem ke globalizaci a komplexnosti podnikových rizik je proto nutností každého podniku. Rozpoznání této nutnosti bude dané objektivně – zapojením podniku do složitých podnikatelských vztahů a subjektivně – připraveností vrcholových managementů podniků tyto závěry implementovat v řídící činnosti.

Kontaktujte nás a vyhněte se tak možným problémům.


Návštěvníci této stránky se také zajímali o články:

Chemický management

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification