Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
REACH + CLP skríning - Identifikácia povinností podniku vo vzťahu k REACH a CLP legislatíve
There are no translations available.

Obsahová náplň:

1. Postavenie podniku v dodávateľskom reťazci a v rámci chemickej legislatívy:

• Dostupnosť a správnosť základnej dokumentácie—karty bezpečnostných údajov, expozičné scenáre, interná dokumentácia ;
• Registrácia, notifikácia, autorizácia ;
• Určenie zodpovednosti a systémové zabezpečenie v podniku ;
• Plnenie povinností dodávateľmi ;
• Požiadavky odberateľov.

2. Kategorizácia chemických látok: SVHC, CMR látky, hodnotenie látok podľa CoRAP, chemické látky nebezpečné pre ŽP za použitia softvéru CHEMDOX na základe podkladov od zákazníka;

3. Posúdenie povinností pri výrobe a dovoze výrobkov, ktoré obsahujú látky s cieleným uvoľňovaním, alebo obsahujú SVHC látky ;

4. REACH Identifikácia nedostatkov, poznanie nesúladu s požiadavkami legislatívy umožňuje určiť slabé miesta a oblasti vyžadujúce okamžitú pozornosť;

5. ODPORÚČANIA, návrh riešení a postupov ktoré je potrebné implementovať.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie REACH + CLP SKRÍNINGU, dodáme Vám:
1. Správu o analýze aktuálneho stavu vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa - PDF dokument:

a. povinnosti podniku na základe zistenia činností, dodávateľsko-odberateľského reťazca, použitia látok a zmesí ;
b. určenie postavenia podniku vo vzťahu k chemickej legislatíve REACH ;
c. identifikovanie nesúladu s požiadavkami legislatívy a návrh odporúčaní ich riešenia a postupov, ktoré je potrebné implementovať ;

2. Správu o kategorizácii chemických látok ako takých alebo obsiahnutých v zmesiach používaných vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa - PDF dokument:

a. Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska SVHC látok (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) ;
b. Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska CMR látok (karcinogénne, mutagénne a reprodukčne toxické) ;
c. Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska nebezpečnosti pre životné prostredie ;
d. Zoznam látok kategorizovaných z hľadiska hodnotenia CoRAP (akčný plán Spoločenstva). Cieľom hodnotenia je zabezpečiť, aby výroba a použitie látok zo zoznamu CoRAP nepredstavovalo riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie;

Jednotlivé zoznamy látok sú vypracované prostredníctvom softvéru CHEMDOX.
Bližšie informácie o softvéri CHEMDOX sú dostupné na našej webovej stránke: http://www.ekotox.sk/softprodukty/chemdox


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Chemický manažment v podniku
KBÚ Skríning - Analýza stavu KBÚ
REACH + CLP Skríning
Implementácia požiadaviek e-KBÚ - Škálovanie ES
Komunikácia v dodávateľskom reťazci
Ochrana zdravia pri práci - Prevádzkový poriadok a posudok o riziku

Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification