Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrácie

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Vplyv 11. Adaptace na technický a vědecký pokrok

Draft 11-tého přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku (ATP) nařízení CLP/GHS (Nařízení (ES) č. 1272/2008) byl zveřejněn a zaslán k připomínkám Světové obchodní organizaci.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Revize BL

Dodavatelé musí bezpečnostní list aktualizovat bez prodlení v následujících případech:

  • co nejdříve potom, kdy se dozvědí o informaci týkající se opatření pro řízení rizik nebo o nebezpečích
  • okamžitě po udělení nebo zamítnutí povolení
  • okamžitě po udělení omezení

Nová verze označená jako „Revize: (datum)“ se poskytuje bezplatně v tištěné nebo elektronické formě všem předcházejícím příjemcům, kterým s poskytla verze v předchozích 12 měsících nejpozději do 5 dní po aktualizaci. Všechny aktulizace, které následují po registraci látky musí obsahovat registrační číslo.

DISKUZE – poskytování registračních čísel

Diskuze vyplynula z obavy, že použití úplného REACH registračního čísla látky v BL by mohlo ohrozit důvěrnost obchodních informací.

Jedním z navrhovaných řešení tohoto problému je, že následným uživatelům a distributorům se poskytnou čísla tak, že se vynechají poslední čtyři číslice registračního čísla v BL. Tím by se výrobce nebo dovozce stal neidentifikovatelným, ale za určitých okolností budou muset být k dispozici rozšířené BL s údaji o výrobci nebo dovozci a na požádání předložené výkonným orgánům.

Celé registrační číslo musí být poskytnuto zákazníhovi v prvním stupni (výrobce a dovozce musí poskytnout celé registrační číslo).


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification