Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Revize bezpečnostních listů

Dodavatelé musí bezpečnostní list aktualizovat bez prodlení v následujících případech:

  • co nejdříve potom, kdy se dozvědí o informaci týkající se opatření pro řízení rizik nebo o nebezpečích,
  • okamžitě po udělení nebo zamítnutí povolení,
  • okamžitě po udělení omezení

Nová verze označená jako „Revize: (datum)“ se poskytuje bezplatně v tištěné nebo elektronické formě všem předcházejícím příjemcům, kterým s poskytla verze v předchozích 12 měsících nejpozději do 5 dní po aktualizaci. Všechny aktulizace, které následují po registraci látky musí obsahovat registrační číslo.

V textu bodu 0.2.5 přílohy II nařízení REACH se uvádí, že:
„Datum sestavení bezpečnostního listu se uvede na první straně. Byl-li bezpečnostní list revidován a příjemcům se poskytne nová, revidovaná verze, příjemce se v oddíle 16 bezpečnostního listu upozorní na změny, pokud tyto změny nejsou uvedeny jinde. V případě revidovaných bezpečnostních listů se na první straně uvede datum sestavení označené jako „Revize: (datum)“ a také číslo verze, číslo revize, datum nahrazení nebo jiný údaj o tom, jaká verze se nahrazuje.“

Revize tedy musí být označeny jako revize na první straně a informace o změnách musí být uvedeny buď v oddíle 16, nebo jinde v bezpečnostním listu.

Jak je uvedeno výše v bodě 2.8, při každé revizi bezpečnostního listu podle čl. 31 odst. 9 nařízení REACH je třeba poskytnout revidovaný bezpečnostní list všem předchozím příjemcům, kteří obdrželi výrobek během předchozích dvanácti měsíců. Dodavatel se rovněž může rozhodnout znovu (dodatečně) zpětně vydat bezpečnostní listy pro další revize, u nichž považuje takové dodatečné opatření za opodstatněné. Navrhuje se, aby se pro označování nových verzí bezpečnostních listů používal systém postupného číslování.

DISKUZE – poskytování registračních čísel

Diskuze vyplynula z obavy, že použití úplného REACH registračního čísla látky v BL by mohlo ohrozit důvěrnost obchodních informací.

Jedním z navrhovaných řešení tohoto problému je, že následným uživatelům a distributorům se poskytnou čísla tak, že se vynechají poslední čtyři číslice registračního čísla v BL. Tím by se výrobce nebo dovozce stal neidentifikovatelným, ale za určitých okolností budou muset být k dispozici rozšířené BL s údaji o výrobci nebo dovozci a na požádání předložené výkonným orgánům.

Celé registrační číslo musí být poskytnuto zákazníhovi v prvním stupni (výrobce a dovozce musí poskytnout celé registrační číslo).


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification