Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Pro které látky nebo směsi

  • pokud látka nebo směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle nařízení CLP (směrnic 67/548/EHS nebo 1999/45/ES)
  • pokud je látka perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB) v souladu s kritérii uvedenými v Příloze XIII REACH
  • pokud je látka uvedena na seznamu kandidátů případného zahrnutí do Přílohy XIV REACH (látky, které podléhají povolení)

Dodavatel je povinen poskytnout bezpečnostní list, pokud látka nesplňuje kritéria klasifikace jako nebezpečná, ale obsahuje:

  • minimálně jednu látku ředstavující riziko pro zdraví člověka nebo životní prostředí s koncentrací ≥0,1 hm.% v případě neplynných směsí a ≥0,2 obj.% v případě plynných směsí
  • minimálně jednu látku, která je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB) v souladu s kritérii uvedenými v Příloze XIII REACH s koncentrací ≥0,1 hm.% v případě neplynných směsí
  • látku uvedenou na seznamu kandidátů případného zahrnutí do Přílohy XIV REACH (látky podléhající povolení) s koncentrací ≥0,1 hm.% v případě neplynných směsí
  • látku, pro kterou byly stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification