Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Proč je bezpečnostní list důležitý

Podle nařízení REACH je bezpečnostní list hlavním nástrojem pro zprostředkování informací o bezpečném používání chemických látek a směsí.

  • Bezpečnostní list je hlavním nástrojem pro zprostředkování informací o bezpečném používání chemických látek a směsí.
  • Prostřednictvím bezpečnostních listů se poskytují informace v dodavatelském řetězci směrem dolů ale i nahoru.
  • Bezpečnostní list může obsahovat informace z relevantních posouzení chemické bezpečnosti pro následné uživatele (musí být v souladu).
  • Pokud byla vypracována zpráva o chemické bezpečnosti – uvedou se příslušné expoziční scénáře v příloze bezpečnostního listu (expoziční scénář: je soubor podmínek včetně provozních podmínek a opatření k řízení rizik, které popisují, jak se látka vyrábí nebo používá po dobu svého životního cyklu a jak výrobce nebo dovozce kontroluje nebo doporučuje následným uživatelům kontrolovat expozici lidí nebo životního prostředí. Tyto expoziční scénáře mohou pokrývat jeden konkrétní proces nebo použití, případně několik procesů nebo použití.
  • Zaměstnavatel může pomocí bezpečnostního listu stanovit, zda se na pracovišti vyskytují nějaké nebezpečné směsi nebo látky a současně může posoudit riziko pro zdraví a bezpečnost pracovníků, které vyplývá z jejich použití.
  • Bezpečnostní list musí vyhovovat aktuálnímu znění nařízení REACH (1907/2006/ES).
  • Klasifikace látek a směsí musí být v souladu s aktuálním zněním nařízení CLP (1272/2008/ES).
  • Bezpečnostní list vyhotovuje odpovědná (kompetentní) osoba (potřebné školení).

BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification