Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Proč je bezpečnostní list důležitý

Podle nařízení REACH je bezpečnostní list hlavním nástrojem pro zprostředkování informací o bezpečném používání chemických látek a směsí.

  • Bezpečnostní list je hlavním nástrojem pro zprostředkování informací o bezpečném používání chemických látek a směsí.
  • Prostřednictvím bezpečnostních listů se poskytují informace v dodavatelském řetězci směrem dolů ale i nahoru.
  • Bezpečnostní list může obsahovat informace z relevantních posouzení chemické bezpečnosti pro následné uživatele (musí být v souladu).
  • Pokud byla vypracována zpráva o chemické bezpečnosti – uvedou se příslušné expoziční scénáře v příloze bezpečnostního listu (expoziční scénář: je soubor podmínek včetně provozních podmínek a opatření k řízení rizik, které popisují, jak se látka vyrábí nebo používá po dobu svého životního cyklu a jak výrobce nebo dovozce kontroluje nebo doporučuje následným uživatelům kontrolovat expozici lidí nebo životního prostředí. Tyto expoziční scénáře mohou pokrývat jeden konkrétní proces nebo použití, případně několik procesů nebo použití.
  • Zaměstnavatel může pomocí bezpečnostního listu stanovit, zda se na pracovišti vyskytují nějaké nebezpečné směsi nebo látky a současně může posoudit riziko pro zdraví a bezpečnost pracovníků, které vyplývá z jejich použití.
  • Bezpečnostní list musí vyhovovat aktuálnímu znění nařízení REACH (1907/2006/ES).
  • Klasifikace látek a směsí musí být v souladu s aktuálním zněním nařízení CLP (1272/2008/ES).
  • Bezpečnostní list vyhotovuje odpovědná (kompetentní) osoba (potřebné školení).

BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification