Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Obsah bezpečnostního listu

Pokud jsou informace, které jsou vyžadovány podle této přílohy vhodné a dostupné, zahrnou se do bezpečnostního listu do příslušných pododdílů. Bezpečnostní list nemá obsahovat prázné pododdíly.

Bezpečnostní list obsahuje:

  • údaje o dodavateli,
  • určení a požadované podrobnosti o složení chemické látky, včetně registračního čísla REACH (je-li registrovaná), a její hlavní technické funkce a použití,
  • informace o klasifikaci nebezpečnosti a označování a prahových hodnotách expozice pro lidské zdraví a životní prostředí,
  • doporučení pro manipulaci a skladování a kontroly expozice,
  • opatření pro první pomoc, hašení požáru, bezpečnou přepravu, likvidaci a nouzové situace,
  • základní fyzikální a chemické vlastnosti látky nebo směsi (např. rozpustnost ve vodě, tlak par, biologická rozložitelnost, včetně informací o stabilitě a reaktivitě, také podrobné toxikologické a ekologické informace a
  • příslušné informace o předpisech, kam spadají informace o tom, zda bylo posouzení chemické bezpečnosti provedeno v rámci registrace podle nařízení REACH a zda je látka v souladu s nařízením REACH předmětem povolení nebo omezení. Formát a obsah bezpečnostních listů jsou stanoveny v nařízení REACH.

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů používaných chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky a produkty...

Pokud máte dotazy kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification