Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Obsah bezpečnostního listu

Pokud jsou informace, které jsou vyžadovány podle této přílohy vhodné a dostupné, zahrnou se do bezpečnostního listu do příslušných pododdílů. Bezpečnostní list nemá obsahovat prázné pododdíly.

Bezpečnostní list obsahuje:

  • údaje o dodavateli,
  • určení a požadované podrobnosti o složení chemické látky, včetně registračního čísla REACH (je-li registrovaná), a její hlavní technické funkce a použití,
  • informace o klasifikaci nebezpečnosti a označování a prahových hodnotách expozice pro lidské zdraví a životní prostředí,
  • doporučení pro manipulaci a skladování a kontroly expozice,
  • opatření pro první pomoc, hašení požáru, bezpečnou přepravu, likvidaci a nouzové situace,
  • základní fyzikální a chemické vlastnosti látky nebo směsi (např. rozpustnost ve vodě, tlak par, biologická rozložitelnost, včetně informací o stabilitě a reaktivitě, také podrobné toxikologické a ekologické informace a
  • příslušné informace o předpisech, kam spadají informace o tom, zda bylo posouzení chemické bezpečnosti provedeno v rámci registrace podle nařízení REACH a zda je látka v souladu s nařízením REACH předmětem povolení nebo omezení. Formát a obsah bezpečnostních listů jsou stanoveny v nařízení REACH.

Bezpečnostní list musí zahrnovat alespoň určená použití látky nebo směsi, která jsou relevantní pro její(ho) příjemce, jsou-li známa. V případě registrovaných látek, pro něž je vyžadována zpráva o chemické bezpečnosti, musí být tento seznam použití v souladu s použitími uvedenými ve zprávě o chemické bezpečnosti a ve scénáři expozice.

Identifikuje se dodavatel, ať je to výrobce, dovozce, výhradní zástupce, následný uživatel nebo distributor. Uvede se úplná adresa a telefonní číslo dodavatele a také adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list. Kromě toho, nenachází-li se dodavatel v členském státě, kde se látka nebo směs uvádí na trh, a dodavatel jmenoval odpovědnou osobu pro tento členský stát, uvede se úplná adresa a telefonní číslo této odpovědné osoby.

U žadatelů o registraci musí informace odpovídat informacím o totožnosti výrobce nebo dovozce uvedeným v žádosti o registraci. Byl-li jmenován výhradní zástupce, mohou se uvést i podrobné údaje o výrobci ze třetí země.

Více se dočtete ZDE

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů používaných chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky a produkty...

Pokud máte dotazy kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification