Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Obsah bezpečnostního listu

Pokud jsou informace, které jsou vyžadovány podle této přílohy vhodné a dostupné, zahrnou se do bezpečnostního listu do příslušných pododdílů. Bezpečnostní list nemá obsahovat prázné pododdíly.

Bezpečnostní list obsahuje:

  • údaje o dodavateli,
  • určení a požadované podrobnosti o složení chemické látky, včetně registračního čísla REACH (je-li registrovaná), a její hlavní technické funkce a použití,
  • informace o klasifikaci nebezpečnosti a označování a prahových hodnotách expozice pro lidské zdraví a životní prostředí,
  • doporučení pro manipulaci a skladování a kontroly expozice,
  • opatření pro první pomoc, hašení požáru, bezpečnou přepravu, likvidaci a nouzové situace,
  • základní fyzikální a chemické vlastnosti látky nebo směsi (např. rozpustnost ve vodě, tlak par, biologická rozložitelnost, včetně informací o stabilitě a reaktivitě, také podrobné toxikologické a ekologické informace a
  • příslušné informace o předpisech, kam spadají informace o tom, zda bylo posouzení chemické bezpečnosti provedeno v rámci registrace podle nařízení REACH a zda je látka v souladu s nařízením REACH předmětem povolení nebo omezení. Formát a obsah bezpečnostních listů jsou stanoveny v nařízení REACH.

Bezpečnostní list musí zahrnovat alespoň určená použití látky nebo směsi, která jsou relevantní pro její(ho) příjemce, jsou-li známa. V případě registrovaných látek, pro něž je vyžadována zpráva o chemické bezpečnosti, musí být tento seznam použití v souladu s použitími uvedenými ve zprávě o chemické bezpečnosti a ve scénáři expozice.

Identifikuje se dodavatel, ať je to výrobce, dovozce, výhradní zástupce, následný uživatel nebo distributor. Uvede se úplná adresa a telefonní číslo dodavatele a také adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list. Kromě toho, nenachází-li se dodavatel v členském státě, kde se látka nebo směs uvádí na trh, a dodavatel jmenoval odpovědnou osobu pro tento členský stát, uvede se úplná adresa a telefonní číslo této odpovědné osoby.

U žadatelů o registraci musí informace odpovídat informacím o totožnosti výrobce nebo dovozce uvedeným v žádosti o registraci. Byl-li jmenován výhradní zástupce, mohou se uvést i podrobné údaje o výrobci ze třetí země.

Více se dočtete ZDE

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů používaných chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky a produkty...

Pokud máte dotazy kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification