Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Označování a balení chemických látek a směsí

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty nebo podnikání...

Pokud máte otázky, kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888 nebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.cz

zdroj ECHA: https://echa.europa.eu/sk/regulations/clp/labelling

Podle nařízení CLP musí dodavatelé chemickou látku nebo směs obsaženou v balení před uvedením na trh označit.

Jakmile jsou identifikovány nebezpečné vlastnosti chemické látky nebo směsi, musí být příslušně klasifikovány.

Výrobci, dovozci, následní uživatelé a distributoři, a také výrobci a dovozci určitých specifických předmětů musejí upozornit na tuto identifikovanou nebezpečnost ostatní účastníky dodavatelského řetězce, včetně spotřebitelů.

Toto se provádí označením látky nebo směsi v souladu s nařízením CLP dříve, než je tato látka nebo směs uvedena na trh, když:

  • je látka nebo směs klasifikována jako nebezpečná,
  • směs obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné nad určitou prahovou hodnotu,
  • předmět má výbušné vlastnosti.

Nařízení CLP definuje obsah uvedený na štítku a uspořádání různých prvků štítku. Štítek musí být pevně připevněn na jeden nebo více povrchů obalu a musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno/název, adresu a telefonní číslo dodavatele,
  • jmenovité množství látky nebo směsi v balení přístupném široké veřejnosti (pokud toto množství není uvedeno na jiné části obalu),
  • identifikátory výrobku,
  • piktogramy označující nebezpečnost, signální slova, standardní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace vyžadované jinou legislativou, pokud je potřeba.

Nařízení CLP stanovuje obecné požadavky na označování, aby mohlo být zajištěno bezpečné používání a dodávky nebezpečných látek a směsí. Používají se určité výjimky v označování, např. pro chemické látky a směsi obsažené v balení, které je malé (typicky menší než 125 ml) nebo je obtížné jej označit štítkem z jiných důvodů. Další příklady jsou uvedeny v části 1.3 přílohy I k nařízení CLP. Tyto výjimky umožňují dodavateli vypustit z prvků štítku standardní věty o nebezpečnosti a/nebo pokyny pro bezpečné zacházení nebo piktogramy tam, kde je jinak nařízení CLP vyžaduje.

Obal nebezpečné chemické látky musí být navržen, vyroben a upevněn tak, aby obsah nemohl uniknout.
Obalové materiály tedy musí být pevné a tuhé a musí být odolné vůči poškození způsobenému obsahem. Vyměnitelné upevňovací prvky či vybavení musí umožňovat opakované upevnění bez toho, že by došlo k úniku obsahu.

Obal chemické látky, která se dodává široké veřejnosti, nesmí přitahovat ani vzbuzovat zvědavost dětí a nesmí být pro spotřebitele zavádějící. Obal nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky.

Uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatové výstrahy

Uzávěry odolné proti otevření dětmi a/nebo hmatové výstrahy varující před nebezpečím musí být použity, jestliže se látky nebo směsi dodávají široké veřejnosti a vykazují určitou nebezpečnost, nebo jestliže výrobek obsahuje metanol či dichlormetan. Přehled různých nebezpečí, která zakládají tuto povinnost, je k dispozici na stránce ECHA (link: https://echa.europa.eu/sk/regulations/clp/labelling/specific-labelling-and-packaging-situations)


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Nařízení REACH
Registrace látek a směsí podle REACH
Chemický management
Bezpečnostní list
Užitečné tipy k zvládnutí požadavků a výzev evropské chemické legislativy

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification