Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Bezpečnostní list a etiketa

Pokud z vašeho hodnocení směsi vyplývá, že její nebezpečnost splňuje kritéria pro klasifikaci v jedné nebo několika třídách nebezpečnosti, kategoriích nebo členěních, musíte rozhodnout o příslušné třídě fyzikální, zdravotní nebo ekologické nebezpečnosti, kategorii nebo členění.

Jakmile toto rozhodnutí učiníte, musíte prověřit, které prvky označení zvoleným třídám nebezpečnosti odpovídají. Vztahy mezi kritérii jednotlivých tříd nebezpečnosti a kategorií/členění a prvky označení jsou uvedeny v tabulkách v částech 2 až 5 přílohy I nařízení CLP. Nezapomeňte zkontrolovat, zda mezi větou, signálním slovem a výstražným symbolem není hierarchický vztah. Hierarchii těchto prvků označení uvádějí kapitoly 3 až 6 Pokynů pro označování a balení.

Poté, co jste o klasifikaci rozhodli, musíte uvažovat o tom, jaké informace o nebezpečnosti uvést na štítku. Štítek musí obsahovat tyto informace:

  • údaje o dodavateli,
  • identifikaci výrobku,
  • nominální množství,
  • nebezpečné složky,
  • výstražné symboly nebezpečnosti,
  • signální slovo,
  • standardní věty o nebezpečnosti,
  • pokyny pro bezpečné zacházení (obvykle ne více než šest, pokud jich není k vyjádření povahy a závažnosti nebezpečnosti zapotřebí více),
  • doplňkové informace, pokud jsou zapotřebí.

Povinnost klasifikovat a přiřadit příslušné standardní věty o nebezpečnosti je uvedena v článku 13 nařízení CLP.

Standardní věty o nebezpečnosti

V zásadě musí štítek přípravku obsahovat všechny odpovídající standardní věty o nebezpečnosti. Pokud je ovšem látka nebo směs klasifikována v několika třídách nebezpečnosti nebo členěních třídy nebezpečnosti, musejí být na štítku uvedeny všechny standardní věty o nebezpečnosti vyplývající z klasifikace, nevede-li to k uvádění zjevně zdvojených nebo nadbytečných údajů. To je ilustrováno na příkladu v oddílu 4.1.6 Pokynů k uplatňování kritérií CLP.

Správné znění standardních vět o nebezpečnosti tak, jak se musejí uvádět na štítku, jsou uvedena ve všech jazycích v příloze III nařízení CLP. Jednotlivé standardní věty lze ve všech jazycích EU vyhledávat ve vícejazyčné databázi chemických výrazů (ECHA-term).

Mimoto existují pro označování některých směsí s určitými vlastnostmi zvláštní předpisy. Konkrétní typy nebezpečnosti, kterých se tyto předpisy týkají, jsou na štítku vyznačeny doplňkovými EUH-větami. Příslušné vlastnosti a předpisy jsou uvedeny v příloze II nařízení CLP. Například pokud je ve směsi přítomné olovo, použije se označení větou EUH201.Pokud se při styku směsi s vodou může uvolňovat toxický plyn, použije se označení větou EUH029. Dbejte na to, abyste uvedli všechny odpovídající EUH-věty, protože tyto představují povinné doplňkové informace. Někdy je třeba výrobek označit podle přílohy II nařízení CLP i tehdy, když směs není klasifikována jako nebezpečná, například v případě senzibilizujících látek (EUH208) nebo pokud je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list (EUH210).

Pokyny pro bezpečné zacházení

Na štítku výrobku musejí být uvedeny odpovídající pokyny pro bezpečné zacházení, které představují vodítko k tomu, aby uživatel předešel nežádoucím účinkům na lidské zdraví nebo na životní prostředí vyvolaným nebezpečností látky nebo směsi, případně aby tyto účinky minimalizoval. Pokyny pro bezpečné zacházení se musí volit s ohledem na použité standardní věty o nebezpečnosti, zamýšlený nebo určený účel použití přípravku a základní pokyny uvedené ve sloupci „podmínky použití" v tabulkách 6.1 až 6.5 přílohy IV nařízení CLP. Přitom je vhodné se vyhýbat uvádění zdvojených a nadbytečných údajů.

Pokud je látka nebo směs dodávána široké veřejnosti, je třeba uvádět pokyn pro bezpečné zacházení týkající se odstraňování přípravku i odstraňování obalu. Aby bylo možno štítek snadno číst a porozumět mu, neměl by obsahovat více než šest pokynů pro bezpečné zacházení. Pokud je to však zapotřebí s ohledem na povahu a závažnost nebezpečnosti, je možno použít i více než šest pokynů.

Informace a poučení k volbě nevhodnějších pokynů pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v kapitole 7 Pokynů pro označování a balení.

Správná znění pokynů pro bezpečné zacházení tak, jak je třeba je uvádět na štítku, jsou uvedena ve všech jazycích v příloze III nařízení CLP. Jednotlivé standardní věty lze ve všech jazycích EU vyhledávat ve vícejazyčné databázi chemických výrazů (ECHA-term).

Označování

Další pokyny a příklady ke správnému označování jsou uvedeny v Pokynech pro označování a balení. Informace o velikosti štítku a prvků označení jsou uvedeny v kapitole 5.2 Pokynů.

Bezpečnostní list

Ke směsím klasifikovaným jako nebezpečné je třeba dodávat jejich bezpečnostní list. Ten se také dodává na žádost příjemce tehdy, když směs obsahuje nebezpečné látky v koncentracích přesahujících určité hodnoty.

Když se upravuje klasifikace směsi, je třeba také aktualizovat bezpečnostní list tak, aby se v něm odrážela nová klasifikace a označování v souladu s nařízením CLP. Došlo k podstatné změně? Pak musíte svým zákazníkům poskytnout novou verzi bezpečnostního listu. V bezpečnostním listu musí být také uveden souhrn změn.

Podrobný návod k vypracování správného bezpečnostního listu je uveden v Pokynech pro sestavení bezpečnostních listů.

zdroj: https://echa.europa.eu/cs/support/mixture-classification/decide-on-classification-and-labelling


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification