Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Kdo by měl sestavit bezpečnostní list

V textu revize přílohy II se v bodě 0.2.3 uvádí, že: „[…] Bezpečnostní list sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby a znalosti uživatelů, pokud jsou známy. Dodavatelé látek a směsí zajistí, aby odborně způsobilé osoby byly řádně vyškoleny, včetně opakovacího školení.“

„odborně způsobilá osoba“ - tento termín lze v této souvislosti definovat tak, že označuje osobu (nebo několik osob) – nebo koordinátora skupiny osob – která má vzhledem k absolvování školení a díky zkušenostem a dalšímu vzdělávání dostatečné znalosti pro sestavení příslušných oddílů bezpečnostního listu nebo celého bezpečnostního listu.

Dodavatel bezpečnostního listu může tuto úlohu svěřit svým zaměstnancům nebo třetím stranám.

Není nutné, aby odborné znalosti poskytla v plném rozsahu jediná odborně způsobilá osoba. Je zřejmé, že jediná osoba má velmi zřídka rozsáhlé znalosti ve všech oblastech, které jsou zahrnuty v bezpečnostním listu. Je proto nutné, aby odborně způsobilá osoba využila dalších, vnitřních či vnějších zdrojů znalostí. Odborně způsobilá osoba by měla zajistit ucelenost bezpečnostního listu, zejména pokud působí jako koordinátor skupiny osob.

V nařízení REACH není uvedena žádná konkrétní informace o tom, jaké školení by odborně způsobilá osoba měla absolvovat, nebo zda by měla navštěvovat zvláštní kurz či složit oficiální zkoušku. Absolvování takových kurzů nebo složení jakékoli zkoušky či získání certifikace však mohou být užitečné k prokázání požadované odborné způsobilosti.

Je třeba vzít na vědomí (na základě textu citovaného výše), že existuje zvláštní povinnost dodavatele látek a směsí spočívající v zajištění odpovídajícího školení, včetně opakovacího školení, pro odborně způsobilé osoby. V nařízení REACH není uvedena žádná konkrétní informace o tom, jaké školení by odborně způsobilá osoba měla absolvovat, nebo zda by měla navštěvovat zvláštní kurz či složit oficiální zkoušku. Absolvování takových kurzů nebo složení jakékoli zkoušky či získání certifikace však mohou být užitečné k prokázání požadované odborné způsobilosti.Školení a další vzdělávání pro tyto osoby lze realizovat interně i externě. Doporučuje se dokumentovat organizační tok při sestavování a aktualizaci bezpečnostních listů ve společnosti, např. prostřednictvím vnitřních pokynů nebo provozních postupů.

Je-li třeba sestavit bezpečnostní listy pro výbušniny, biocidní přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo povrchově aktivní látky, je vyžadována další znalost právních předpisů o specifických výrobcích/přípravcích, které se k nim vztahují.

Odborní pracovníci Ekotoxikologického centra CZ pro Vás zajistí komplexní správu a aktualizaci bezpečnostních listů.

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odborné služby pro oblast legislativy REACH a CLP ...
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz; Tel: +420 513 035 888 ; skype: ekotox_brno


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification