Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Jazyk použitý v bezpečnostním listu

Čl. 31 odst. 5 nařízení REACH stanoví, že: „nerozhodne-li daný členský stát jinak, dodává se bezpečnostní list v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků každého členského státu, v němž je látka nebo směs uvedena na trh.“ Je třeba uvést, že je na přijímajícím členském státu, aby rozhodl jinak – tj. například existence výjimky v členském státě výroby nevede k výjimce v jiném členském státě, ve kterém je látka nebo směs uvedena na trh. I v případě, že členský stát rozhodne jinak, může být vhodné vždy poskytovat (případně nad rámec povinností) bezpečnostní list v jazyce přijímající země.

Je nutno uvést, že některé členské státy požadují, aby byl bezpečnostní list poskytován v dalších úředních jazycích členského státu (u těch členských států, v nichž existuje více než jeden úřední jazyk).

Je rovněž třeba poznamenat, že vzhledem k tomu, že připojený scénář expozice je považován za nedílnou součást bezpečnostního listu, vztahují se na něj stejné požadavky týkající se překladu jako na vlastní bezpečnostní list – tj. dodává se v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je látka nebo směs uvedena na trh.
Je důležité zdůraznit, že v oddíle 2 bezpečnostního listu lze použít buď úplné znění tříd nebezpečnosti, nebo „kódy tříd a kategorií nebezpečnosti“ (uvedené v tabulce 1.1 přílohy VInařízení CLP a používané v tabulce 3.1 přílohy VI a v tabulce 3.1 přílohy VII nařízení CLP).

V případě, že je použito úplné znění, musí být uvedeno v jazyce, ve kterém je vyhotoven bezpečnostní list. Pokud se použijí kódy tříd a kategorií nebezpečnosti, zkratky pro jednotlivé třídy nebezpečnosti se nesmí překládat (jedná se o kódy nezávislé na jazykových verzích vycházející ze [zkrácených] anglických slov, nikoli o „text v anglickém jazyce“). Kódy tedy musí zůstat ve stejné podobě jako v přílohách VI a VII nařízení CLP. V případě, že jsou použity kódy, jiné zkratky nebo zkratková slova, jejich úplné znění a vysvětlení musí být uvedeno v oddíle 16 bezpečnostního listu v jazyce, v němž je vyhotoven bezpečnostní list.

Například, pokud je pro hořlavou látku použit kód třídy a kategorie nebezpečnosti „Flam.Liq.1“ (odpovídající hořlavé kapalině, kategorie 1), nesmí se tento kód překládat. Úplné znění vysvětlující tento kód v jazyce, v němž je vyhotoven bezpečnostní list, je však třeba uvést v oddíle 16.

Dále je třeba poznamenat, že podle čl. 17 odst. 4. nového nařízení o předchozím souhlasu (PIC), které vstoupilo v platnost dne 14. března 2014, u látek, u nichž se vyžaduje bezpečnostní list (ve formátu přílohy II nařízení REACH), podle čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení: „informace na štítku a v bezpečnostním listu se uvádějí, pokud je to možné, v úředních jazycích nebo v jednom či více hlavních jazycích země určení nebo oblasti předpokládaného použití“. Tj. v takových případech mohou jazyky, v nichž je bezpečnostní list dodáván, zahrnovat (je-li to možné) jazyky, které nejsou úředním jazykem žádného členského státu EU.

Nesmí se používat vyjádření jako napřílad „může být nebezpečný, nemá účinky na zdraví, bezpečný za většiny podmínek použití nebo neškodná“ nebo jakékoliv jiné údaje, které naznačují, že látka nebo směs není nebezpečná, nebo jakékoliv jiné údaje, které nejsou v souladu s klasifikací dané látky nebo směsi.
Informace v bezpečnostním listu mají být napsány srozumitelně a stručně.


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification