Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Jak nařízení CLP ovlivní bezpečnostní listy?

V lednu 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze 16.prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, tzv. CLP (Classification, Labelling and Packaing).

Nařízení CLP aplikuje terminologii, hodnocení, principy a kritéria Globálního Harmonizovaného Systému (GHS) a zárověň zahrnuje ustanovení ohledně klasifikace a označování uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH).
Tak jako předcházející legislativa, i nařízení CLP je plánováno jako samostatný klasifikační systém určený především pro podniky a průmysl. Toto nařízení, po vstupu v platnost, zároveň specifikuje konečné termíny klasifikace podle pravidel CLP pro:

  • klasifikaci látek do 30.listopadu 2010
  • klasifikaci směsí do 31.května 2015

Do uvedených termínů zůstávají nadále v platnosti směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES, které budou ke dni 1.června 2015 zrušeny.

Vstup nařízení CLP v platnost si vyžádal aktualizaci Přílohy II k nařízení REACH, kde jsou popsány všechny podmínky pro vypracování BL. Tyto změny jsou uvedeny v nařízení Komise EU č. 453/2010 z 20. května 2010, kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemikálií (REACH).


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification