Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Jak nařízení CLP ovlivní BL?

V lednu 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze 16.prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, tzv. CLP (Classification, Labelling and Packaing).

Nařízení CLP aplikuje terminologii, hodnocení, principy a kritéria Globálního Harmonizovaného Systému (GHS) a zárověň zahrnuje ustanovení ohledně klasifikace a označování uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH).
Tak jako předcházející legislativa, i nařízení CLP je plánováno jako samostatný klasifikační systém určený především pro podniky a průmysl. Toto nařízení, po vstupu v platnost, zároveň specifikuje konečné termíny klasifikace podle pravidel CLP pro:

  • klasifikaci látek do 30.listopadu 2010
  • klasifikaci směsí do 31.května 2015

Do uvedených termínů zůstávají nadále v platnosti směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES, které budou ke dni 1.června 2015 zrušeny.

Vstup nařízení CLP v platnost si vyžádal aktualizaci Přílohy II k nařízení REACH, kde jsou popsány všechny podmínky pro vypracování BL. Tyto změny jsou uvedeny v nařízení Komise EU č. 453/2010 z 20. května 2010, kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemikálií (REACH).


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification