Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Poskytnuté informace jsou v souladu s NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) č. 2015/830 ze dne 28. Května 2015, které mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení. Zdůrazní se bezpečnostní opatření, která jsou vhodná pro určená použití podle pododdílu 1.2 a pro specifické vlastnosti látky nebo směsi.

Informace v tomto oddíle bezpečnostního listu se týkají ochrany lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pomáhají zaměstnavateli navrhnout vhodné pracovní postupy a organizační opatření v souladu s článkem 5 směrnice 98/24/ES a článkem 5 směrnice 2004/37/ES.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí informace v tomto oddíle bezpečnostního listu odpovídat informacím uvedeným pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénářům expozice prokazujícím řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedeným v příloze bezpečnostního listu.

Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedeny také v oddíle 8.

7.1   Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1   Uvedou se konkrétní doporučení:

a) pro bezpečné zacházení s látkou nebo směsí, jako je omezení úniku a opatření pro zamezení požáru a tvorby aerosolu a prachu;

b) pro zabránění manipulace s neslučitelnými látkami nebo směsmi;

c) pro upozornění na operace a podmínky, které vytvářejí nová rizika tím, že mění vlastnosti látky nebo směsi, a na vhodná protiopatření a

d) pro snížení úniku látky nebo směsi do životního prostředí, jako je zamezení rozlití nebo zabránění průniků do kanalizace.

7.1.2   Poskytnou se pokyny týkající se obecné hygieny při práci, jako např.:

a) nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti;

b) umýt si ruce po použití a

c) před vstupem do prostor pro stravování si odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky.

7.2   Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Poskytnuté pokyny musí odpovídat fyzikálním a chemickým vlastnostem popsaným v oddíle 9 bezpečnostního listu. Je-li to vhodné, poskytnou se pokyny týkající se zvláštních požadavků na skladování, včetně:

a) jak řídit rizika související s:

i) výbušným ovzduším,

ii) žíravými podmínkami,

iii) nebezpečím vznícení,

iv) neslučitelnými látkami nebo směsmi,

v) vypařováním a

vi) potenciálními zdroji vznícení (včetně elektrických zařízení);

b) jak kontrolovat účinky:

i) povětrnostních podmínek,

ii) vnějšího atmosférického tlaku,

iii) teploty,

iv) slunečního světla,

v) vlhkosti a

vi) vibrace;

c) jak zachovat celistvost látky nebo směsi s použitím:

i) stabilizátorů a

ii) antioxidantů;

d) jiné pokyny včetně:

i) požadavků na větrání,

ii) zvláštních požadavků na skladovací prostory nebo nádoby (včetně záchytných stěn a větrání),

iii) množstevních limitů při skladovacích podmínkách (podle potřeby) a

iv) slučitelnosti obalů.

7.3   Specifické konečné/specifická konečná použití

V případě látek a směsí určených pro specifické konečné/specifická konečná použití se doporučení musí vztahovat na určené/určená použití podle pododdílu 1.2 a musí být podrobné/podrobná a funkční. Je-li připojen scénář expozice, uvede se odkaz na něj nebo informace stanovené v pododdílech 7.1 a 7.2. Pokud účastník dodavatelského řetězce provedl posouzení chemické bezpečnosti pro směs, pak postačuje, když bezpečnostní list a scénáře expozice budou v souladu se zprávou o chemické bezpečnosti pro směs, místo se zprávami o chemické bezpečnosti pro každou látku ve směsi. Jsou-li k dispozici specifické pokyny pro dané odvětví nebo sektor, může se na ně uvést podrobný odkaz (včetně zdroje a data vydání).

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification