Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Poskytnuté informace jsou v souladu s NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) č. 2015/830 ze dne 28. Května 2015, které mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení. Zdůrazní se bezpečnostní opatření, která jsou vhodná pro určená použití podle pododdílu 1.2 a pro specifické vlastnosti látky nebo směsi.

Informace v tomto oddíle bezpečnostního listu se týkají ochrany lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pomáhají zaměstnavateli navrhnout vhodné pracovní postupy a organizační opatření v souladu s článkem 5 směrnice 98/24/ES a článkem 5 směrnice 2004/37/ES.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí informace v tomto oddíle bezpečnostního listu odpovídat informacím uvedeným pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénářům expozice prokazujícím řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedeným v příloze bezpečnostního listu.

Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedeny také v oddíle 8.

7.1   Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1   Uvedou se konkrétní doporučení:

a) pro bezpečné zacházení s látkou nebo směsí, jako je omezení úniku a opatření pro zamezení požáru a tvorby aerosolu a prachu;

b) pro zabránění manipulace s neslučitelnými látkami nebo směsmi;

c) pro upozornění na operace a podmínky, které vytvářejí nová rizika tím, že mění vlastnosti látky nebo směsi, a na vhodná protiopatření a

d) pro snížení úniku látky nebo směsi do životního prostředí, jako je zamezení rozlití nebo zabránění průniků do kanalizace.

7.1.2   Poskytnou se pokyny týkající se obecné hygieny při práci, jako např.:

a) nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti;

b) umýt si ruce po použití a

c) před vstupem do prostor pro stravování si odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky.

7.2   Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Poskytnuté pokyny musí odpovídat fyzikálním a chemickým vlastnostem popsaným v oddíle 9 bezpečnostního listu. Je-li to vhodné, poskytnou se pokyny týkající se zvláštních požadavků na skladování, včetně:

a) jak řídit rizika související s:

i) výbušným ovzduším,

ii) žíravými podmínkami,

iii) nebezpečím vznícení,

iv) neslučitelnými látkami nebo směsmi,

v) vypařováním a

vi) potenciálními zdroji vznícení (včetně elektrických zařízení);

b) jak kontrolovat účinky:

i) povětrnostních podmínek,

ii) vnějšího atmosférického tlaku,

iii) teploty,

iv) slunečního světla,

v) vlhkosti a

vi) vibrace;

c) jak zachovat celistvost látky nebo směsi s použitím:

i) stabilizátorů a

ii) antioxidantů;

d) jiné pokyny včetně:

i) požadavků na větrání,

ii) zvláštních požadavků na skladovací prostory nebo nádoby (včetně záchytných stěn a větrání),

iii) množstevních limitů při skladovacích podmínkách (podle potřeby) a

iv) slučitelnosti obalů.

7.3   Specifické konečné/specifická konečná použití

V případě látek a směsí určených pro specifické konečné/specifická konečná použití se doporučení musí vztahovat na určené/určená použití podle pododdílu 1.2 a musí být podrobné/podrobná a funkční. Je-li připojen scénář expozice, uvede se odkaz na něj nebo informace stanovené v pododdílech 7.1 a 7.2. Pokud účastník dodavatelského řetězce provedl posouzení chemické bezpečnosti pro směs, pak postačuje, když bezpečnostní list a scénáře expozice budou v souladu se zprávou o chemické bezpečnosti pro směs, místo se zprávami o chemické bezpečnosti pro každou látku ve směsi. Jsou-li k dispozici specifické pokyny pro dané odvětví nebo sektor, může se na ně uvést podrobný odkaz (včetně zdroje a data vydání).

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification