Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
 • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Formát bezpečnostního listu

Bezpečnostní list není dokumentem se stanovenou délkou. Délka bezpečnostního listu odpovídá nebezpečnosti látky nebo směsi a dostupným informacím.
Všechny strany bezpečnostního listu včetně příloh jsou očíslovány a buď obsahují údaj o délce bezpečnostního listu (například „strana 1 z 3“), nebo údaj, zda existuje další strana (například „pokračování na následující straně“ nebo „konec bezpečnostního listu“).

Bezpečnostní list by měl obsahovat tyto údaje:
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

 • 1.1 Identifikátor výrobku
 • 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
 • 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
 • 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

 • 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
 • 2.2 Prvky označení
 • 2.3 Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

 • 3.1 Látky
 • 3.2 Směsi

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

 • 4.1 Popis první pomoci
 • 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
 • 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

 • 5.1 Hasiva
 • 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
 • 5.3 Pokyny pro hasiče

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

 • 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
 • 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
 • 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
 • 6.4 Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

 • 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
 • 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
 • 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

 • 8.1 Kontrolní parametry
 • 8.2 Omezování expozice

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

 • 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
 • 9.2 Další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

 • 10.1 Reaktivita
 • 10.2 Chemická stabilita
 • 10.3 Možnost nebezpečných reakcí
 • 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
 • 10.5 Neslučitelné materiály
 • 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

 • 11.1 Informace o toxikologických účincíchCS L 133/42 Úřední věstník Evropské unie 31.5.2010

ODDÍL 12: Ekologické informace

 • 12.1 Toxicita
 • 12.2 Perzistence a rozložitelnost
 • 12.3 Bioakumulační potenciál
 • 12.4 Mobilita v půdě
 • 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
 • 12.6 Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

 • 13.1 Metody nakládání s odpady

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

 • 14.1 Číslo OSN
 • 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
 • 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
 • 14.4 Obalová skupina
 • 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
 • 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
 • 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

ODDÍL 15: Informace o předpisech

 • 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
 • 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace“


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification