Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Formát bezpečnostního listu

Bezpečnostní list není dokumentem se stanovenou délkou. Délka bezpečnostního listu odpovídá nebezpečnosti látky nebo směsi a dostupným informacím.
Všechny strany bezpečnostního listu včetně příloh jsou očíslovány a buď obsahují údaj o délce bezpečnostního listu (například „strana 1 z 3“), nebo údaj, zda existuje další strana (například „pokračování na následující straně“ nebo „konec bezpečnostního listu“).

Bezpečnostní list by měl obsahovat tyto údaje:
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

 • 1.1 Identifikátor výrobku
 • 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
 • 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
 • 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

 • 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
 • 2.2 Prvky označení
 • 2.3 Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

 • 3.1 Látky
 • 3.2 Směsi

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

 • 4.1 Popis první pomoci
 • 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
 • 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

 • 5.1 Hasiva
 • 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
 • 5.3 Pokyny pro hasiče

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

 • 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
 • 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
 • 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
 • 6.4 Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

 • 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
 • 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
 • 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

 • 8.1 Kontrolní parametry
 • 8.2 Omezování expozice

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

 • 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
 • 9.2 Další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

 • 10.1 Reaktivita
 • 10.2 Chemická stabilita
 • 10.3 Možnost nebezpečných reakcí
 • 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
 • 10.5 Neslučitelné materiály
 • 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

 • 11.1 Informace o toxikologických účincíchCS L 133/42 Úřední věstník Evropské unie 31.5.2010

ODDÍL 12: Ekologické informace

 • 12.1 Toxicita
 • 12.2 Perzistence a rozložitelnost
 • 12.3 Bioakumulační potenciál
 • 12.4 Mobilita v půdě
 • 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
 • 12.6 Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

 • 13.1 Metody nakládání s odpady

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

 • 14.1 Číslo OSN
 • 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
 • 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
 • 14.4 Obalová skupina
 • 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
 • 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
 • 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

ODDÍL 15: Informace o předpisech

 • 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
 • 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace“


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification