Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Bezpečnostní list - definice

Bezpečnostní list je dokument, jehož účel a úlohu v harmonizovaném systému lze popsat takto (na základě textu v kapitole 1.5 revize 5 GHS OSN13):

Bezpečnostní list by měl poskytovat souhrnné informace o látce či směsi pro použití v regulačních rámcích kontroly chemických látek na pracovišti. Zaměstnavatelé a zaměstnanci14 jej používají jako zdroj informací o nebezpečnosti, včetně nebezpečnosti pro životní prostředí, jakož i k získání pokynů pro bezpečné zacházení.

Bezpečnostní list se týká výrobku a obvykle (v případě neexistence příslušného připojeného scénáře/scénářů expozice) není s to poskytnout specifické informace relevantní pro jakékoli pracoviště, kde může být výrobek v konečné fázi použit, ačkoli v případě, že výrobky mají specializovaná konečná použití, mohou být informace obsažené v bezpečnostním listu více zaměřeny na konkrétní pracoviště.

Tyto informace tedy zaměstnavateli umožňují

a) vypracovat aktivní program opatření k zajištění ochrany zaměstnanců včetně školení, která jsou specifická pro každé jednotlivé pracoviště; a
b) zvážit případná opatření, která mohou být nezbytná k zajištění ochrany životního prostředí.

Bezpečnostní list kromě toho představuje důležitý zdroj informací pro další cílové skupiny v rámci GHS. Některé informace tak mohou využívat subjekty zapojené do přepravy nebezpečných věcí, pracovníci zasahující v případě nouze (včetně toxikologických informačních středisek), subjekty zapojené do odborného využívání pesticidů a spotřebitelé. Tyto cílové skupiny však získávají doplňující informace z řady dalších zdrojů, např. z dokumentu Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí, Vzorové předpisy a příbalových informací pro spotřebitele, a budou tak činit i nadále. Cílem zavedení harmonizovaného systému označování proto není ovlivnit primární použití bezpečnostního listu – tj. použití uživateli na pracovištích.

POZOR ZMĚNA!

Formát bezpečnostního listu je předepsán přílohou II nařízení  Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH). Tato příloha byla naposledy změněna 1.6.2015 nařízením Komise č. 830/2015/EU a bezpečnostní listy vydané před 1.6.2015 musí být v souladu s tímto nařízením do dne 31.5.2017.

V bezpečnostním listě se od 1.6.2015 uvádí klasifikace chemických látek a směsí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) v platném znění. Pokud byla směs již klasifikovaná, označená a balená v souladu s DPD, a uvedená na trh („vyskladněná“) před 1.červnem 2015, není potřeba měnit označení a balení. Tato výjimka platí do 1.června 2017.

Dalším důvodem pro revizi stávajících BL je novela nařízení CLP - přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku č. 918/2016/EU ze dne 19.5.2016, které mimo jiné mění znění některých standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět). Toto nařízení již vstoupilo v platnost a je nutné je použít nejpozději od 1.2.2018.

Termín 1. června 2017 je proto důležitým datem pro kontrolu a případnou revizi vašich bezpečnostních listů.

Odborní pracovníci Ekotoxikologického centra CZ pro Vás zajistí komplexní správu a aktualizaci bezpečnostních listů.

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odborné služby pro oblast legislativy REACH a CLP ...
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz; Tel: +420 513 035 888 ; skype: ekotox_brno


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification