Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Bezpečnostní list - definice

Nové stránky

 

 

Bezpečnostní list je dokument, jehož účel a úlohu v harmonizovaném systému lze popsat takto (na základě textu v kapitole 1.5 revize 5 GHS OSN13):

Bezpečnostní list by měl poskytovat souhrnné informace o látce či směsi pro použití v regulačních rámcích kontroly chemických látek na pracovišti. Zaměstnavatelé a zaměstnanci14 jej používají jako zdroj informací o nebezpečnosti, včetně nebezpečnosti pro životní prostředí, jakož i k získání pokynů pro bezpečné zacházení.

Bezpečnostní list se týká výrobku a obvykle (v případě neexistence příslušného připojeného scénáře/scénářů expozice) není s to poskytnout specifické informace relevantní pro jakékoli pracoviště, kde může být výrobek v konečné fázi použit, ačkoli v případě, že výrobky mají specializovaná konečná použití, mohou být informace obsažené v bezpečnostním listu více zaměřeny na konkrétní pracoviště.

Tyto informace tedy zaměstnavateli umožňují

a) vypracovat aktivní program opatření k zajištění ochrany zaměstnanců včetně školení, která jsou specifická pro každé jednotlivé pracoviště; a
b) zvážit případná opatření, která mohou být nezbytná k zajištění ochrany životního prostředí.

Bezpečnostní list kromě toho představuje důležitý zdroj informací pro další cílové skupiny v rámci GHS. Některé informace tak mohou využívat subjekty zapojené do přepravy nebezpečných věcí, pracovníci zasahující v případě nouze (včetně toxikologických informačních středisek), subjekty zapojené do odborného využívání pesticidů a spotřebitelé. Tyto cílové skupiny však získávají doplňující informace z řady dalších zdrojů, např. z dokumentu Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí, Vzorové předpisy a příbalových informací pro spotřebitele, a budou tak činit i nadále. Cílem zavedení harmonizovaného systému označování proto není ovlivnit primární použití bezpečnostního listu – tj. použití uživateli na pracovištích.

POZOR ZMĚNA!

Formát bezpečnostního listu je předepsán přílohou II nařízení  Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH). Tato příloha byla naposledy změněna 1.6.2015 nařízením Komise č. 830/2015/EU a bezpečnostní listy vydané před 1.6.2015 musí být v souladu s tímto nařízením do dne 31.5.2017.

V bezpečnostním listě se od 1.6.2015 uvádí klasifikace chemických látek a směsí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) v platném znění. Pokud byla směs již klasifikovaná, označená a balená v souladu s DPD, a uvedená na trh („vyskladněná“) před 1.červnem 2015, není potřeba měnit označení a balení. Tato výjimka platí do 1.června 2017.

Dalším důvodem pro revizi stávajících BL je novela nařízení CLP - přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku č. 918/2016/EU ze dne 19.5.2016, které mimo jiné mění znění některých standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět). Toto nařízení již vstoupilo v platnost a je nutné je použít nejpozději od 1.2.2018.

Termín 1. června 2017 je proto důležitým datem pro kontrolu a případnou revizi vašich bezpečnostních listů.

Odborní pracovníci Ekotoxikologického centra CZ pro Vás zajistí komplexní správu a aktualizaci bezpečnostních listů.

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odborné služby pro oblast legislativy REACH a CLP ...
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz; Tel: +420 513 035 888 ; skype: ekotox_brno


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification