Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
 • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Archiv Školení a informace
Školenia a semináre - archiv
There are no translations available.

Odborný seminár

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Ekotoxikologickým centrom Bratislava (EKOTOX, s.r.o.) pre Vás pripravili bezplatný regionálny informačný seminár,

Chemická legislatíva (nie len) REACH a CLP - Aktuálne termíny 2012 - 2013

povinnosti podnikateľov vo vzťahu k chemickej legislatíve

 

Termín konania: 6. novembra 2012, Bratislava

 

Prednášky vo formáte PDF:

Systém chemickej bezpečnosti v KMS

Chemická legislatíva REACH a CLP + nadvezujúce legislatívne predpisy

 

 


Odborný seminár

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Ekotoxikologickým centrom Bratislava (EKOTOX, s.r.o.) pre Vás pripravili bezplatný regionálny informačný seminár,

Legislatíva REACH a povinnosti pre dovozcov a výrobcov výrobkov

Termín konania: 23. augusta 2011, Žilina


Zaujímala Vás

 • problematika REACH
 • nová legislatíva EU, regulujúca registráciu,hodnotenie a autorizáciu chemických látok

Prednášky vo formáte PDF:

REACH úvod
PaedDr. Alena Pilváňová Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Komunikácia v dodávateľskom reťazci
PaedDr. Alena Pilváňová Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Autorizácia a obmedzenia

PaedDr. Alena Pilváňová Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Notifikácia C&L
PaedDr. Alena Pilváňová Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Výrobky podľa REACH

RNDr. Martina Kubáňová, PhD. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Bezpečnosť výrobkov
RNDr. Martina Kubáňová, PhD. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

 


Odborný seminár

CHEMICKÁ LEGISLATÍVA REACH & CLP
aktuálne plnenie povinností subjektami v priemysle a obchode a ich kontrola

Termín konania: 10. novembra 2010, Bratislava

Prednášky:

Úvod – aktuálne chemická legislatíva REACH a CLP a nadväzné legislatívne predpisy
PaedDr. Alena Pilváňová Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Registrácia chemických látok – skúsenosti z priemyslu
Ing. Jan Mervart DEZA a.s.

Stav implementácie legislatívy REACH — a čo ďalej?
Leo Heezen CEFIC

Legislatíva CLP – povinnosti – oznamovanie chemických látok – odporúčania priemyslu
Leo Heezen CEFIC

Karty bezpečnostných údajov, klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí
PaedDr. Alena Pilváňová Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Expozičné scenáre a komunikácia v dodávateľskom retazci
PaedDr. Martin Murín Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.


Hodnotenie a správa o chemickej bezpečnosti
RNDr. Martina Kubáňová, PhD. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Limitné hodnoty pre expozíciu ľudskej populácie: DNEL/DMEL – základné pravidlá
MUDr. Ľubica Palkovičová Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave

Povinnosti pri uvádzaní výrobkov na trh– látky kandidátskeho zoznamu, príloha XIV – látky vzbudzujúce vážne obavy, autorizácia
PaedDr. Martin Murín Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Výkon kontroly
Ing. Dušan Kolesár Slovenská obchodná inšpekciaOdborný seminár

“Polychlórované bifenyly – environmentálne a zdravotné dopady kontaminácie v SR“ v rámci projektu GEF UNIDO/UNDP: “Odstránenie bariér, ktoré sťažujú osvojenie a efektívnu implementáciu dostupných nespaľovacích technológií na deštrukciu POPs a demonštráciu životaschopnosti týchto metód”

Termín konania:          29.1.2009          Miesto konania:           Košice

Prednášky: Projekty POPs/PCB,  Klára Tothová,   UNDP CEEPCB legislatíva SR, EÚ a OSN, národný realizačný plán, Dr. Alena Pilváňová, Dr. Martin Murín, Projekt nespaľovacích technológiíProgram nespaľovacích technológií v SR, Dr. Martin Murín, Projekt nespaľovacích technológiíVlastnosti PCB determinujúce ich prítomnosť v zložkách ŽP, Doc. Ing. Katarína Dercová, PhD., Slovenská technická univerzita v BratislavePotenciálne technológie na deštrukciu PCB, Doc. Ing. Katarína Dercová, PhD., Slovenská technická univerzita v BratislaveStav kontaminácie vodnej zložky východného Slovenska PCB látkami, Ing. Pavel Hucko, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstvaEnvironmentálne dopady kontaminácie vodného a terestriálneho prostredia PCB látkami, RNDr. Martina Kubáňová, CSc., Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., Dr. Martin Murín, Projekt nespaľovacích technológiíZdravotné riziko z expozície PCB na východnom Slovensku, Prof. MUDr. Tomáš Trnovec, CSc.,         Slovenská zdravotnícka univerzitaVývojové defekty zubnej skloviny mliečneho a trvalého chrupu u detí, Prof. MUDr. Tomáš Trnovec, CSc., Slovenská zdravotnícka univerzita;   Problematika PCB z pohľadu verejnej správy, RNDr. Viera Rovňáková, Košický samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, konzorcium verejného sektoraRiešenie problematiky PCB a POPs z pohľadu mimovládnych organizácií, Katarína Věntusová, Greenpeace Slovensko

Informačno-konzultačný deň „Dopady novej chemickej legislatívy na podnikanie“ -

 

 

 

Bratislava 2.6.2008, Košice 12.6.2008

Seminár určený najmä riaditelom organizácií, manažérom, vedúcim úsekov obchodu a predaja, strednému manažmentu zabezpecenia výroby, živnostníkov a tiež pre ostatných záujemcov. Hlavnou témov seminára boli povinnosti podnikov v oblasti plnenia chemickej legislatívy REACH.

Autorizácia REACHIdentifikácia látok; REACH - zhrnutie; Registrácia REACH

Školenie: Zdravotné riziká pri práci s karcinogénmi, mutagénmi a látkami poškodzujúcimi reprodukciu /CMR/ - Bratislava 20.5.2008

Školenie bolo zamerané na:
Zdravotné riziká mutagénnych, karcinogénnych a reprodukčne toxických   látok.
Zamestnania/profesie/resp. ekonomické odvetvia, ktoré sú spojené s nárastom rizika rakoviny pracovníkov. 
Určovanie expozičných limitov pre karcinogény v pracovnom prostredí a ich uplatňovanie v legislatíve EÚ a SR.
Definícia CMR. Klasifikácia a označovanie CMR /minimálne koncentrácie látok pre klasifikáciu CMR prípravkov, symboly, R-vety, S-vety, právne    predpisy/. 
Obmedzenie výroby, použitia, uvádzania na trh, ... /podľa Príl. XVII REACH/. Povinnosť autorizácie CMR.

Kurz hodnotenia rizík: klasifikácia a označovanie chemických látok - Bratislava 30-31.5 2007

V dňoch 30-31.5.2007 sa uskutočnil posledný zo série kurzov hodnotenia rizík v rámci projektu s podporou holandského programu pomoci MATRA. Projekt bol realizovaný v spolupráci s RIVM, TNO, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a Ekotoxikologickým centrum Bratislava s.r.o. Prednášajúci: Andre Bremmer a Gerrit Wolterink

Súvisiace súbory:

1_Human tox Slovakia 2007 introduction.pdf2_CL general introduction.pdf ; 3_Human tox Slovakia 2007 basic toxicology.pdf ; 4_Working routines for CL.pdf ; 5_toxicokinetics Slovakia 2007.pdf ; 6_route-to-route Slovakia.pdf ; 7_Neurotoxicology Slovakia.pdf ; 8_Examples of classification issues.pdf ; 9_Evaluation process Slovakia.pdf

 


 

Kurz hodnotenia rizík expozície spotrebiteľov - Bratislava 2-3 máj 2007


V dňoch 2-3.5.2007 sa uskutočnil tretí zo 4 kurzov hodnotenia rizík v rámci projektu s podporou holandského programu pomoci MATRA. Projekt bol realizovaný v spolupráci s RIVM, TNO, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a Ekotoxikologickým centrum Bratislava s.r.o. Prednášajúci: Harry Bremmer a Jean-Paul Rila

Súvisiace súbory:

1_Introduction to ConsExpo.pdf2_Consumer exposure, general.pdf ; 3_ConsExpo fact sheets.pdf ; 4_Consumer Exposure_REACH.pdf

Kurz hodnotenia zdravotných rizík pri práci - Banská Bystrica 10-12 apríl 2007

V dňoch 10-12.4.2007 sa uskutočnil druhý zo 4 kurzov hodnotenia rizík v rámci projektu s podporou holandského programu pomoci MATRA. Projekt sa realizuje v spolupráci RIVM, TNO, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. Prednášajúci TNO: Hans Marquart a Marc Lurvink

Súvisiace súbory:

1_General introduction.pdf ; 2_Measuring exposure.pdf ; 3_New substances EASE.pdf ; 4_Use of measured data.pdf ; 5_Measured dermal exposure data.pdf ; 6_Presentation exposure NS.pdf ; 7_ES Exposure assessment.pdf ; 8_CSA.pdf ; 9_Exposure Scenarios.pdf

Kurz hodnotenia rizík Banská Bystrica 2-4.4.2007

V dňoch 2-4.4.2007 sa uskutočnil prvý zuo 4 kurzov hodnotenia rizík v rámci projektu s podporou holandského programu pomoci MATRA. Projekt sa realizuje v spolupráci RIVM, TNO, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. Prednášajúci RIVM: Dr. Theo Vermeire a Ms. Lidka Mashnkiewitz

Súvisiace súbory:

1_BB-training course_ introduction_April2007.pdf ; 2_BB-training course_New chemical procedures LM April 2007 .pdf3_BB-training course_CSAunder REACH_march2007.pdf ; 4_BB-training course_Tests requirements and evaluation LM April 2007.pdf ; 5_BB-training course_Acute toxicity tests_April2007 LM.pdf ; 6_BB-training course_Irritation and sensitisation LM April 2007.pdf ; 7_BB-training course_Repeated dose toxicity and reproductive toxicity studies LM April 2007.pdf ; 8_BB-training course_mutagenicity and carcinogenicity_march2007.pdf ; 9_BB-training course_Further Testing Requirements_march 2007.pdf ; 10_BB-training course_EUSES_Introduction_march 2007.pdf ; 11_BB-training course_emission estim April 2007.pdf ; 12_BB-training course_EUSES software intr LM April 2007.pdf

 
Školenia a semináre-archivII
There are no translations available.

Druhá medzinárodná konferencia

"Znečistené územia Bratislava 2009"

sa konala v dňoch 15. - 17. júna 2009 v Bratislave.

Konferencia bola organizovaná pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a  Ministerstva životného prostredia Českej republiky.

Prednášky:

Deň 1:

1. Recent updates on the Soil Thematic Strategy of the EU

2. Legislation and Policy of EU concerning Protection of the Environment
3. Soil Framework Directive, Chapter III – soil contamination: Proposed measures to implement in legislation of EU Member States.
4. Contaminated Land Management Policy Development in Europe: Situation, Aims and proposal of a new concept
5. Old environmental contamination in the EC legal system – New developments

6. Contaminated Sites in Slovakia – Current Status and Future Prospects
7. Progress in contaminated land management in CR
8. “Contaminated site management 2010” Developing a corporate vision and policy-science integration to practical implementation in Austria
9. Výběr území pro testování metodiky inventarizace kontaminovaných míst v České republice
10. Role of background values in assessment of environmental impacts on surface water and groundwater plnenia

 

Deň 2:

1. Heavy Metals Contamination of the River Sediments at the historical mining and smelting areas

2. Spatial modelling of contamination in a catchment area impacted by mining: a case study for the Recsk Copper Mines, Hungary
3. Actual soil pollution with magnesium in Hačava and Jelšava - Lubeník regions
4. Impacts of the Abandoned Smolník Deposit (Slovakia) on Environment
5. Evaluating the risk posed by contaminated sites to groundwater and surface water systems
6. Survey of Pollution and Risk Assessment in the Process of Removal of Old Ecological Loads
7. Conceptual models for landfills in region of Western Carpathians
8. Enhanced attenuation of chlorinated solvents with ethanol and nonionic surfactant
9. The Remediation of La Floridienne at the Kluizendok, Port of Ghent, Belgium

10.Modelling of contaminant transport and transformations in groundwater
11.Biofiltration permeable reactive barriers - effective remedial approach for contaminated industrial sites

12.The Remediation of the Acid Tar Lagoons for Total Belgium in Rieme-Ertvelde, Port of Ghent, Belgium
13.Recognition of hazards of the contaminated water movement by borehole logging methods in Vojany (Slovakia)

 

Deň 3:

1. UNIDO: Expanding POPs Programme through Environmentally Sound Management of Contaminated Sites
2. Protocol on POPs to the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution (CLRTP)

3. Czech republic - inventory of sites contaminated with persistent organic pollutants
4. Characterization and remediation of pcb-contaminated sediments
5. Selected Persistent Organic Pollutants (POPs) in Bed Sediments of the Water Reservoirs in Slovakia: concentrations and source identification
6. Approach to Assessment of Health Risk to Human Population Living in the PCB-polluted Eastern Slovakia
7. Characterization of the soil bacterial cenosis at a dismissed industrial site highly contaminated by alkyl lead
8. In Situ Chemical Oxidation (ISCO): Fundamentals and Applications in Europe
9. Bioremediation of endocrine disruptors, especially phthalates
10.Oil based engineered carbon sources for Enhanced Natural Attenuation (Reductive Dechlorination): CAP18 and CAP18ME

 

 

REACH konferencia

Bratislava 25.-26.6.2009

Konferencia REACH sa konala v Bratislave po tretí krát, za účasti pozvaných odborníkov a zástupcov z rôznych sektorov priemyslu, európskych inštitúcií, štátnej správy a ďalších zástupcov organizácií ktorých sa problematika chemickej legislatívy dotýka.  Tentokrát sa konferencia konala v čase plnej implementácie legislatívy REACH.   Registrácia vysokoobjemových látok a látok veľmi nebezpečných je dnes realitou. Súčasne s procesom registrácie sa začala uplatňovať autorizácia vydaním prvého „kandidátskeho zoznamu“ a návrhu siedmich látok pre zaradenie do prílohy XIV.

Z množstva vysokoaktuálnych tém sme vybrali:

 • Proces registrácie a SIEF
 • Klasifikácia, označovanie a balenie (CLP)
 • Kandidátsky zoznam a Príloha XIV
 • Autorizácia
 • Stratégie testovania
 • Hodnotenie a správa o chemickej bezpečnosti (CSA / CSR)
 • IT nástroje
 • REACH legislatíva a jej vynucovanie

Prednášky:

Deň 1:
1.    ECHA 2 years of operation
2.    REACH – Implementation on MS Level
3. REACH- Experiences and consequences Industry perspective
4. SIEF progress after the end of pre-registration period
5.    Regulation CLP
6.    Harmonisation of Classification & Labelling, SK verzia
7.    Substances, mixtures, articles
8.    Authorisation under REACH
9.    Registration-SIEF formation and datasharing

Deň 2:
1.   REACH Registration Joint and Individual Dossiers
2.      Filling data gaps by non-testing Methods
3.   Environmental Hazard Assessment & PBT/vPvB Assessment
4.      Supply Chain communication
5.     Chemical Safety Report and Exposure Scenarios
6.      Generic and Specific Exposure scenarios
7.      REACH ENFORCEMENT

 


ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification