Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
 • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Inšpektori začali kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí
There are no translations available.

Kontroly sa začali v januári 2018 v rámci projektu na presadzovanie právnych predpisov REACH-EN-FORCE-6 (REF-6). Celkovo sa na projekte zúčastní 31 európskych krajín.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Aktuální informace Nová stratégia podporuje výmenu za bezpečnejšie chemické látky v EÚ
Nová stratégia podporuje výmenu za bezpečnejšie chemické látky v EÚ
There are no translations available.

Stratégia nahrádzania agentúry ECHA má za cieľ podporiť zmenšenie objemu škodlivých chemických látok zvýšením dostupnosti a prijatím bezpečnejších alternatív a technológií.

ECHA/NR/18/04
(neautorizovaný slovenský preklad)

Zdôrazňuje vytváranie sietí, budovanie kapacít a zlepšenie prístupu k údajom, finančnú a technickú podporu ako kľúčové oblasti činnosti.

Helsinki 29. januára 2018 - Stratégia načrtáva štyri hlavné oblasti činnosti koordinovanej celoeurópskej podpory nahrádzania:

 1. Budovanie kapacít v rámci dodávateľského reťazca
  Začatie dialógu o príležitostiach a výzvach v oblasti substitúcie a budovania spolupráce, ktoré podporujú výskum, hodnotenie a prijatie bezpečnejších alternatív k látkam vzbudzujúcim obavy.
 2. Financovanie a technická podpora substitučných iniciatív
  Zlepšenie informovanosti prostredníctvom mapovania dostupných finančných prostriedkov a technickej podpory relevantných pre projekty súvisiace s náhradou a sprístupnením informácií spoločnostiam.
 3. Účinnejšie využívanie chemických údajov agentúry ECHA
  Databázy agentúry ECHA o chemických látkach sú cenným nástrojom na podporu trvalo udržateľnej náhrady prostredníctvom správneho pochopenia rizík a rizík spojených s látkami, ktoré sa majú nahradiť. Stratégia navrhuje niekoľko projektov, ktoré by sa mohli rozvinúť, aby sa ďalej uľahčilo používanie týchto údajov na náhradu.
 4. Rozvoj koordinačných a kooperačných sietí
  Okrem rozvíjania existujúcich sietí navrhuje stratégia vytvorenie siete viacerých zainteresovaných strán, ktorá by zahŕňala príslušné orgány Európskej komisie a členských štátov, priemyselné organizácie, jednotlivé spoločnosti, mimovládne organizácie, výskumné organizácie a spotrebiteľské združenia, ktoré sa zaujímajú o náhradu.

Stratégia vychádza zo spätnej väzby zúčastnených strán, členských štátov a Európskej komisie. Jeho implementácia bude súčasťou ročného pracovného plánu agentúry ECHA a vyučovanie z workshopov o spolupráci v oblasti dodávateľského reťazca pomôže k ďalšiemu rozvoju stratégie od roku 2019. Pokrok v implementácii stratégie bude prezentovaný každoročne.

Stratégia je prepojená s prioritami EÚ o viac kruhovom a biologicky-založenom hospodárstve, udržateľnej výrobe a používaní chemických látok a netoxickom prostredí.

Základné informácie
Cieľom právnych predpisov EÚ v oblasti chemických látok je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pre súčasné i budúce generácie a zároveň zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu a konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu. Nariadenia REACH, CLP a biocídne výrobky boli navrhnuté tak, aby vyvíjali tlak na priemyselné odvetvie a poskytovali mu stimuly na pokúšanie sa nahradiť nebezpečné látky menej nebezpečnými. Tým, že zabezpečuje úspešné vykonávanie týchto nariadení, agentúra ECHA podporuje priame a nepriame nahradenie.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/new-strategy-promotes-substitution-to-safer-chemicals-in-the-eu

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification