Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Aktuální informace Nová stratégia podporuje výmenu za bezpečnejšie chemické látky v EÚ
Nová stratégia podporuje výmenu za bezpečnejšie chemické látky v EÚ
There are no translations available.

Stratégia nahrádzania agentúry ECHA má za cieľ podporiť zmenšenie objemu škodlivých chemických látok zvýšením dostupnosti a prijatím bezpečnejších alternatív a technológií.

ECHA/NR/18/04
(neautorizovaný slovenský preklad)

Zdôrazňuje vytváranie sietí, budovanie kapacít a zlepšenie prístupu k údajom, finančnú a technickú podporu ako kľúčové oblasti činnosti.

Helsinki 29. januára 2018 - Stratégia načrtáva štyri hlavné oblasti činnosti koordinovanej celoeurópskej podpory nahrádzania:

 1. Budovanie kapacít v rámci dodávateľského reťazca
  Začatie dialógu o príležitostiach a výzvach v oblasti substitúcie a budovania spolupráce, ktoré podporujú výskum, hodnotenie a prijatie bezpečnejších alternatív k látkam vzbudzujúcim obavy.
 2. Financovanie a technická podpora substitučných iniciatív
  Zlepšenie informovanosti prostredníctvom mapovania dostupných finančných prostriedkov a technickej podpory relevantných pre projekty súvisiace s náhradou a sprístupnením informácií spoločnostiam.
 3. Účinnejšie využívanie chemických údajov agentúry ECHA
  Databázy agentúry ECHA o chemických látkach sú cenným nástrojom na podporu trvalo udržateľnej náhrady prostredníctvom správneho pochopenia rizík a rizík spojených s látkami, ktoré sa majú nahradiť. Stratégia navrhuje niekoľko projektov, ktoré by sa mohli rozvinúť, aby sa ďalej uľahčilo používanie týchto údajov na náhradu.
 4. Rozvoj koordinačných a kooperačných sietí
  Okrem rozvíjania existujúcich sietí navrhuje stratégia vytvorenie siete viacerých zainteresovaných strán, ktorá by zahŕňala príslušné orgány Európskej komisie a členských štátov, priemyselné organizácie, jednotlivé spoločnosti, mimovládne organizácie, výskumné organizácie a spotrebiteľské združenia, ktoré sa zaujímajú o náhradu.

Stratégia vychádza zo spätnej väzby zúčastnených strán, členských štátov a Európskej komisie. Jeho implementácia bude súčasťou ročného pracovného plánu agentúry ECHA a vyučovanie z workshopov o spolupráci v oblasti dodávateľského reťazca pomôže k ďalšiemu rozvoju stratégie od roku 2019. Pokrok v implementácii stratégie bude prezentovaný každoročne.

Stratégia je prepojená s prioritami EÚ o viac kruhovom a biologicky-založenom hospodárstve, udržateľnej výrobe a používaní chemických látok a netoxickom prostredí.

Základné informácie
Cieľom právnych predpisov EÚ v oblasti chemických látok je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pre súčasné i budúce generácie a zároveň zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu a konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu. Nariadenia REACH, CLP a biocídne výrobky boli navrhnuté tak, aby vyvíjali tlak na priemyselné odvetvie a poskytovali mu stimuly na pokúšanie sa nahradiť nebezpečné látky menej nebezpečnými. Tým, že zabezpečuje úspešné vykonávanie týchto nariadení, agentúra ECHA podporuje priame a nepriame nahradenie.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/new-strategy-promotes-substitution-to-safer-chemicals-in-the-eu

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification